فلسفه ما * - March 15, 2007 10:03 PM
--
Me3.JPG --

خلاصه فلسفه ما

--
---
ما انسانها و سایرجانداران جهان بطور مشترک به سه عامل اساسی « هوا» و « آب » و « غذا » برای ادامه زندگی نیاز داریم و طبیعی است که این سه عامل اساسی و مهم را خوب بشناسیم و بهترین را برای زیست خوبتر خود انتخاب کنیم
و تحویل سلولهای تن دهیم تا
ارگانهای بدن ما بدون وقفه و صحیح کار کنند و به فعالیت و حیات خودادامه دهد.

باتوجه به اینکه درجامعه انسانی ما، انواع بیماریهای دردآور و متفاوت همواره درحال افزایش است و این درحالیست که در سایر جوامع جانداران، یا بیماری اصلا نیست و یا به نسبت بیماریهای ما انسانها،
بسیار محدود و ساده میباشند که آنهم در اثر تماس با محیط آلوده ما انسانها، حادثشان میگردد، وآنهائی که درمحیطهای طبیعی و جنگلهای بکر، زندگی میکنند و ازآب و هوا و غذای طبیعی( سالم) بهره میگیرند،
خیلی هم سالمتر و ورزیده تر از انواعی هستند که درمحیط های ما رشد کرده اند. تفاوتهائی که ما انسانها در سه عامل اساسی برای زیست خود بوجود آوردهایم، یکی هم بر روی آتش بردن غذاهاست،
که پس از پختن و تفاله نمودنشان میخوریم که هیچ مخلوق جاندار دیگری اینکار را نمیکند که ابتدا غذای خود را بر روی آتش تفاله کند و بعد بخورد !!
واین درحالی ست که هنوز دراستفاده از دو عامل اساسی دیگر « هوا » و « آب » با سایر مخلوقات، مشترک هستیم.
ما بواسطه حوادثی چند( که درمقالات دیگر به آنهاپرداخته ایم ازجمله (سفر مرگ ) )
و سپس مطالعات ممتد و تجربیات عملی*، به این نتیجه رسیده ایم که پخته خواری که ما میگوئیم « تفاله خواری و جسدخواری و مرده خواری وحیوانخواری، مردار خواری،
کثافتخواری
» که در جوامع انسانی ما متداول است، یک انحراف میباشدو یک نیاز نیست و بشر به اینگونه تغذیه معتاد گردیده است همانطور که برخی از ما
انسانها به سیگارهم معتادیم که نیاز ما نیست ویا عده ائی به هروئین و تریاک والکل و غیره معتادند که هیچکدام نیاز تن نبوده بلکه معتادی ما، به اشتباه نیاز ما !
قلمداد گردیده است و بر اساس این اشتباه،
آموزشهای اشتباه بنیاد گرفته است و دید بشر به انحراف کشانده شده است.

و باز دریافتیم که در بدن تمام موجودات زنده و از جمله ما انسانها،سیستم حساس و مهمی با عملکردی ظریف وجود دارد که ما آنرا « « سیستم خود درمانی بدن » یا(دنسروخ) » نامیده ایم و تمام آنچه که امروزه،
به اشتباه بیماری تلقی میشود، همه نتیجه عدم شناخت روند خوب و سازنده همین سیستم(دنسروخ) است و عدم شناخت عمل کرد مهم آن است.

این سیستم حساس و مهم شبانه روز در فعالیت است تا بدن ما را از انحرافهای تغذیه غلط نجات دهد و بدن را پاکیزه نگهدارد، و آنچه را که شخص بجای آب و هوا و غذای
اصلی دراختیار تن میگذارد را تجزیه کرده و غذای مورد نیاز سلولها را از« سمها »و« تفاله» ها جدا نموده، که دراختیار سلولهای تن بگذارد، تا سلولها را تغذیه کند و یا در شرایط اضطراری که غذای سالم در اختیار بدن نیست،
به تغذیه نسبی بهتر پسنده کند واین « سیستم دنسروخ » یعنی(مجموعه فعالیتهای سلولها و ارگانهای مختلف ولی هماهنگ باهم) پس از تجزیه اینگونه غذاها!!، کثافات و سموم موجود درآنرا، از بدن خارج سازد.

در این راستا و روند پاکسازی که سلولها، سموم بلعیده شده خودرا، در خون درگردش رها میکنند که از طریق خون درگردش و سپس از طریق کلیه ها از بدن خارجش گردانند،
درخلال این تلاش و عملکرد این « سیستم دنسروخ» و در مسیر راه خون جاری دربدن، وتماسش با عصب های گوناگون، شخص احساس متفاوتی پیدا میکند که متداولترین آن، احساس مشهور به « گرسنگی » است
و فکر میکند « گرسنه » شده است و یا اگر سموم غلیظ تر و یا زیادتر بود که دست و پایش هم بلرزه در میاورد و دلش را هم بدرد می اورد،(که فکر میکند گرسنگی شدید شده است) و اگر نوع سم درحال دفع، بدخیم بود، احساس «درد» هم میکند و مثل معتادها
به غذای پخته و دارنده همان نوع « سم » که (عادت کرده)
روی میآورد وبه تجربه هم دیده است که « گرسنگی » و یا « درد » هم در بدن او پنهان میشود، و همین را ملاک نیاز خود به آن نوع مواد عادتی قلمداد میکند که با استفاده مجدد و غلط از مواد پخته شده و تفاله شده،
در اصل خون در گردش که در گیر دفع « سموم » قبلی بدن بود، اینبار از بیرون به داخل هم تهدید مضاعف به « سم » میشودو « سیستم دنسروخ » برای کنترل و متوقف کردن حجم زیاد سموم جدید، اینبار سلولها را،
مامور جمع آوری سموم قدیم و جدید سرگردان درخون میکند تا سموم تجزیه نشده جدید و خطرناک، به مغز نرسد و شخص را نکشد،( « درمصاحبه هائی که ازبرنامه تلویزیونی اوپرا، پخش شد» چند نمونه
از بچه های کم سن و سال که همبرگر خورده اند وکشته شدند چون سلولهای بدنشان آمادگی جمع آوری آنهمه سموم رابا سرعت کافی نداشته و به مغزشان رسیده و مرده اند، ولی پدرومادرشان که ازهمان غذا(همبرگر) خورده بودند،
زنده مانده اند چون سلولهای زیادی درطول سالهای عمرشان، متخصص جمع آوری سمومشان شده بودند، را برروی نوار ویدئو در کتابخانه ام دارم).
وبا جمع آوری سموم از خون درگردش بدرون سلولها، و پاک شدن نسبی خون درگردش شخص، آن حالت (گرسنگی کاذب یا درد موقت ویا . . . )همه موقتا پنهان میگردد در حالیکه بدن کثیف تر هم شده است!!!وسموم قدیم باضافه سموم جدید،
سلولهای بیشتری را آلوده و انباردار سموم کرده ودرنتیجه از کارائیشان کاسته است وارگانهاوغده هاهم که اینگونه سلولهاشان کم
کار شده است، طبعا ناقص کار میکنند و تولیداتشان ازحالت طبیعی خارج میگردد چون ناقص کار میکنند و در این حالت است
که باشتباه گفته میشودکه فلان ارگان ویا فلان غده فاسد گردیده است!!(درعمل و درجراحی ها هم اینگونه غده ها، ممکن است متعفن وبدشکل و ورم کرده و بدقواره هم باشند که جراحان حاذق و پرفسورها و محققین و دانشمندان

را هم باشتباه بیندازد و به غلط بر فاسد بودن آن غده و ارگان شخص هم گواهی دهند!!(مثل هردو کلیه های نازنین و فداکار من که سالها توسط بزرگترین متخصصین کلیه، برانها انگ فاسد بودن میزدند در حالیکه با روش خودم هردو تمیز شدند و اینک بیش از نیم قرن است که از ساعت دقیق تر، برایم کار میکنند و به بدن من سرویس میرسانند)

« مفصلتر در مقاله سفر مرگ بخوانید »

و با دریافت دستمزدی گزاف، و هزاران منت، آن ارگان خوب و فداکار شخص را (که سموم بدن را در خود زندانی کرده تا از حرکت خودسرانه و خطرناکش در خون و در بدن جلوگیری کرده باشد) رااز تنش بیرون میاورند و شخص را عملا ناقص و زندگی به کامش تلخ کرده و معلولش میکنند.

ولی در حقیقت این غده ها و سلولهایش بدلیل خوب انجام وظیفه دادن ناشی از خوب کارکردن آنها موقتا به این وضع اضطراری درآمده !! وبواسطه انبارکردن سموم مختلف در سلولهایشان است و روند خوب و اضطراری را انجام داده اند
و اینها سلولهای فداکار و خوب هم میباشند که دریک ارگان به مقدارزیادی به ماموریت اضطراری جدید « مهار سم» مشغول شده اند، که اگر فرصت یابند و محیط تن با تغذیه صحیح،
تمیز گردد وخون درگردش پاک شده و قدرت کنترل سموم را بکند، این سلولهای فداکار هم فرصت مییابند که سموم خودرا در خون نسبتا تمیز رها سازند و خود به عملکرد ارگانیکی خودبازگردند و در غده و
ارگان خود به وظیفه اصلی خویش بپردازند و در این صورت است که نتیجه کار غده ها هم نرمال و عادی میگردد و شخص بدون نقص عضوی، بهبودی خویش را باز مییابد.
ولی چون معمولا این روند و عملکرد خوب « سیستم خوددرمانی بدن » را نمیشناسند و همه را
به غلط تفسیر میکنند، باز پس از چند ساعت که « سیستم خود درمانی بدن » برجذب و تجزیه غذاهای جدید مسلط شد
و سموم آنها را از غذا اگر داشته باشد جدا کرد و باز میخواست که سموم(اینبارفشرده شده وبدترشده) را دوباره خارج کنند همین وضع « گرسنگی کاذب » و یا(بلکه دردآورتر)
تکرار میگردد.
که با تکرار خوردن غذای(پخته و تفاله شده)یا توسل به دارو که خود « سم » مستقیم است،
که وارد بدن میشود، (یا سیگاریها، سیگار و یا تریاکی ها ، تریاک و یا هروئینیها، هروئین و یا الکلیها، الکل، یا مریضها،دارو)، و آلوده
شدن بیشتر بدن، باز هم « سیستم خوددرمانی بدن »
به سلولها فرمان جمع آوری کثافات جدید و قدیم از خون را میدهد و این سلولها(ی جمع کننده کثافات و سموم)
کم کم متخصص جمع آوری انواع سموم میشوند و بشکلهای متفاوت با عملکردهای مختلف ظاهر میگردند(که باشتباه
به آنها انواع و اقسام « میکرب » !! و « ویروس » گفته اند و به اشتباه عامل انواع و اقسام دردها شناخته اند که به غلط نام بیماری داده اند و و باشتباه باآنها به مبارزه میپردازند!!).
درحالیکه آنها همه سلولهای تن هستند که درجمع آوری انواع کثافات و
سموم مزاحم بدن متخصص و مجهز شده اند، بدلیل عدم شناخت این وضع(سیستم خود درمانی بدن) که برای پاک شدن تن تلاش میکند و درنتیجه موقتا دردی(اینبار شفابخش) رخ میدهد، که متاسفانه شخص برای متوقف کردن این روند خوب، مکرر بخود آسیب و ضرر میرساند !! تکرار این وضع بجائی میرسد
که
درد عمیق تر حس میشود و خوردن غذای پحته و یا داروهم نتیجه نمیدهد(معتادیها،برای رفع مشکلشان مجبورند درفاصله های کمتری به عامل اعتیاد خود روی آورند) وباز هم متاسفانه شخص به داروسمی تر روی میآورد
وپناه میبرد و باز به همان روش درد را پنهان میکننداماسلولهای بیشتری اسیر انباداری سموم میگردند ودرنتیجه بدن را کثیف تر از قبل مینماید!!.

دردهای شخص، انواع و اقسام پیدا میکنند چون انواع و اقسام سلولها و
غده ها و ارگانها، در اثر سم داری!! کم کار یا بیکار میگرددند تعداد ارگانها معلول و کم کار و یا بیکار دائما افزایش می یابد دردهای شخص،
صور مختلف به خود میگیردو سموم موجود در خون هم انواع و اقسام شده
است !سلولهای زیادتری را اشغال کرده و بیکارساخته و « انباردار سم» ساخته است ودرجاهای مختلف و با ظواهری متفاوت جلوه
میکنند تا وقتی که هیچگونه داروئی هم کارگربرای پنهان کردن دردها نمیشود(یا اعتیاد شدید میشود)
چون سلول فعال و کارامدوپاکی وجود ندارد که آنها را جمع آوری کند.

این است ریشه بیماریها که هزاران موسسه تحقیقاتی در صدها سال با
اینکه ملیونها داروی سمی اختراع کرده اند اما بیماریها ریشه کن
نمیشوند ولی برعکس به انواع و اقسام جدیدتری افزایش مییابند!!! چون «سیستم خود درمانی بدن»(کشف جدید) را نمیشناسند، و
طبق همین فلسفه این داروهای جدید هم پس از معدوم کردن سلولهای بدن،
(عامل اعتیاد هم کارساز برای معتادشدید شده نیست) اثرحتی پنهان سازی درد را هم از دست میدهد و باز این دارو از رده خارج میگردد و داروی سمی تر و جدیدتر به بازار می آید و این دور ناخوش آیند صدها سال است
بی نتیجه ادامه می یابد!!!و در این راستا هزاران نفر بیگناه وعزیز خانواده ها، کشته میگردند!!.
درحالیکه اگر از اولین درد که بسیار ساده و تحمل پذیر است، به« « نبازند » » و « تمیز خواری »
روی آوریم، میتوانیم بدن را پاکیزه نمود و برای همیشه از دردهای پیچیده و غامض بعدی هم نجات پیدا کرد ضمن اینکه سلولها را هم انباردارسموم جدید نکرد،

--
فرق بین دارو درمانی و غذادرمانی مـا (طب دنسروخ)

از طریق دارو درمانی، هرسلولی که علائم بیماری را دارد، با(سم)دارو، میکشند واز بین میبرند تا از خود ان علائم را نشان ندهد، بهمین دلیل وقتی علائم از بین رفت، مریض مریضتر میشود هرچند که
علائم قبلی ممکن است نباشد ولی علائم جدید دیگری دیر یا زود در او ظاهر خواهد شد(عوارض) چون در بدن او ایجاد نقص شده.
اماغذادرمانی به روش ما، برعکس عمل میکند، در غذادرمانی، سلول هائی که این علائم را دارند،(کثیف تلقی میشوند و دشمن بدن تلقی نمیشوند)،
پاکسازی میشوند و تقویت میگردند تا نرمال کار کنند و درنتیجه مریض درمان اساسی میشود.

حالا هم هرجا جلوضرر را بگیریم به نفع میباشد، و درمان خود رابه این روش پیش برد، برطرف نمودن
دردهای خود و نواقص کار کردن ارگانهای خود که نتیجه انبارداری سموم بوده و هست را با این روش « نبازند »
به منظور بیدار کردن « سیستم خود درمانی بدن » تا دفع کامل نارسائی ها
و حصول خونی تمیز و سلولهائی فعال و باز سازی ارگانها روی آوریم، و در این روند پاکسازی ، دردهای موقت ناشی ازخروج سموم را تحمل کنیم، که خود را بطریق صحیح درمان اساسی کرده ایم.
این فلسفه سالیان دراز است که در عمل نتیجه میدهد.
به تجربیات بیماران ما که برخی از آنها را درسایت آورده ایم ملاحظه بفرمائید تا خود تصدیق کنید که تنها راه درمان واقعی،
توسل جستن به همین روش «« نبازند »» وپرهیز موقت یا دائم ازغذاهای مرده و تفاله شده وجسد پخته شده حیوانات است .
همه بطور متفاوت این تجربه را دارید که عزیزتان که امروز در بین تان نیست! با درد مختصر به دارو خواری روی آورد و انواع اقسام بیماری پیداکرد و انواع اقسام دارو مصرف کرد وهر روزش
از روزهای قبل بدترشد تااخرالامرهم تلف شد چون دارو موقتا درد را پنهان میکرد ولی درعوض دائما سلولش را معلول و یا معدوم، چون «انباردار سم» میساخت تا
اینکه سلول تمیز و سلول سالمی در تن ایشان نماند!!و ادامه زندگی کردن با سلولهای پرسم امکان پذیرش نبود!!
به همین دلیل اگر بیمارسختی، امکان درمان شدن داشته باشد فقط و فقط در این روش امیدی هست و به آن دست می یابد و اگر کسی بعد از هزاران نوع دارو خواری و جراحی و نقص عضو و غیره با سلولهای پر از سم،
به این روش متوسل شد وموفق نشود، قطعا سلولهایش قابل باز سازی نبوده است ودرهیج روش دیگری هم موفق نمیشده است.

و درحقیقت میتوان گفت که:

«« بیماری شما هر اسمی که داشته باشد و در هرکجای بدن شماکه قرار گرفته باشد وبهرشکلی که نمایان گردیده باشد و هرعلائمی که نشان میدهد و هرگونه دردی که دارد و... و... و...،
خبر از نرمال کار نکردن بدن است و بدلیل خوب کارنکردن ارگان یا ارگانهائی از بدن است و آنهم بدلیل کثیف و تنبل و معلول بودن
سلولهائی از آن ارگانها است، و همه با روش ما و کنترل غذای مریض در زمانهای مختلف درمان میشوند.
پایه درمان برای تصفیه خون و تقویت خون در اکثرافراد حدودا 40 روزه بوده، که افراد یا در همین مدت کوتاه، درمان کامل میگردند و یااگر بیماری حاد و مزمن و نتیجه سالهاگرفتاری باشد،

ظرف همین مدت هم آثار بهبودی و علامت روند خوب راه، هویدا میشود ودر ادامه آنها هم شفا می یابند، بعلاوه خون درگردش افراد تمیز و قوی شده،و پوست هم روشن و جوان میشود وشخص احساس چابکی کرده و خودرا قوی می بیند و هزاران فایده دیگررا یکجا نصیب شخص میکند.
---* تاکنون ده هاهزار مریض با انواع مختلف بیماریهای مرموز و صعب العلاج ، با همین روش و فلسفه درمان شده اند و هرگونه ابهامی را با قاطعیت برطرف میسازد.
براساس فلسفه ما، یک نسخه برای سلامتی و طول عمرشما:
« پرهیز کامل از دارو خواری، چرخش بسمت هرچه بیشتر
تغذیه ساده و طبیعی خواری و « نبازند »،= نتیجه سلامتی بیشتر،و طول
عمر بیشتر عاید شخص میشود.


پیش بینی آینده

اگر این آموزشها و دستآوردهای فعلی « روش غذادرمانی » ما، روزی گسترش یابد و و در خانواده ها،
از نوزادی تا مرگ رعایت گردد، وبا این شیوه پرورش و تغذیه نمایند، و پیروی کنند و بر همین پایه زاد و لد نمایند، نسل های آتی در همه عمر، همچون نوزادان،
غذاهای بد و مضر برای بدن را بفوریت تشخیص میدهند چون معتاد نیستند، ونیز طول عمر هرنسل نسبت به نسل قبلی،

حداقل 50 سال بیشتر خواهد شد و در طول 10 نسل سن آنها از 500سال هم میگذرد، آنهم زندگی لذتبخش بدون بیماری و و بستری و معلولی.


و باز روزی برسد که بشر درتاریخها بخواند و تعجب کند که نسلهای گذشته برای درمان خود، انواع « سم= دارو »
اختراع میکردند و « سم= دارو » میخوردند!! و « سم درمانی = شیمی درمانی » میکردند.

و نیز روزی برسد که
ساختن « سم » یا « دارو » جرم تلقی شود و سازنده را زندانی و حتی اعدام کنند، توصیه کننده را مجرم بشناسند، و استفاده کننده را در قرنطیه ها نگهدارند تا دوباره بدنشان عاری از « سم دارو» شود.

غلامحسین خرسند

بردا- هلند اوت 2004
برای درک بیشتر از فلسفه ما به مقلات زیر مراجعه فرمایید
انسان مــرده خـوار و بیـماریـهـا

سفر مرگ و کشفی بزرگ ،
تاریخچه کشف روش « غذادرمانی »
«تجربه تغذیه کبوترها لینک تفسیری (کلیک کنید)»
زمستان سرد لندن
، لینک تفسیری کلیک کنید») این مقالات
هم توجه فرمائید.
پیرمرد140ساله ایلامی طرح قدیمی فلسفه ما و 35 فقره نظرات مردم
برای درک بیشتر از فلسفه ما به این مقالات
هم توجه فرمائید.
--- ----

__________________

قسمت هائی از مشکلات مردم، در رابطه با دارو خواری که در راستای تایید فلسفه پروفسور خرسند،است هرچند که تمامی مکاتبات باوبسایت ما،همه شکایت از سیستم داروئی میباشد


نظرات

---

From: "Shademan , Yousef (Engine Main Parts Eng & Man Dept)" <861493@sapco.com>
To: "'khorsand@khorsand.org'"
Sent: Sunday, February 26, 2012 3:23 PM
Subject: PKU
به نام خداوند بخشنده و مهربان
يا من اسمه دواء وذكره شفاء
با سلام
اينجانب صاحب يك فرزند فنيل كتونوري يا پي ك يو هستم و با توجه به مشكلاتي كه اين بيماران درگيرآن هستند نياز به مشاوره وكمك شما دارم. بيماري فنيل کتونوري يا "پي ک يو" ( P K U ) نوعي ضايعه مادر‌زادي است که به علت کمبود و کاهش آنزيمي به نام فنيل آلانين هيدروکسيلاز که در کبد نوزاد ساخته مي‌شود به وجود مي‌آيد. نوزاد " پي ک يو " به علت نقص اين آنزيم ، نمي‌تواند مواد پروتئيني را هضم کند به طوريکه حتي با خوردن شير مادر دچار مسموميت و اختلال در سيستم عصبي مي‌شود. متاسفانه نشانه‌هاي مسموميت به خصوص در هفته‌هاي اول تولد نوزاد ، وضوح کافي ندارد. به همين علت بيماري به موقع تشخيص داده نشده و درمان آن به تاخير مي‌افتد كه اين تاخير موجب عقب افتادگي ذهني شديد در كودكان مي گردد. بيماران پي ک يو از مصرف انواع گوشت ، مرغ ، ماهي ، حبوبات ، لبنيات ، تنقلات و انواع خوراکي‌هايي که پروتئين دارند محروم هستند. اين بيماران تا پايان عمر بايد از شير خشک مخصوص خود که بيشتر جنبه دارويي دارد استفاده کنند که عدم استفاده از اين شير و يا مصرف کم آن باعث وارد آمدن آسيب مغزي به اين افراد مي‌شود. اين شير خشك در حال حاضرتوسط وزارت بهداشت از خارج از كشور تامين شده و در اختيار بيماران قرار مي گيرد كه بسيار نيزگران مي باشد وتامين آن توسط بيماران امكان پذيرنيست. اما شير خشک مخصوص نيز به طور کامل نياز بيماران را تامين نمي‌کند و بيماران علاوه بر مصرف شير مخصوص؛ نياز به غذاهاي مخصوص رژيمي دارند كه اين غذاها شامل آرد ؛ماكاروني ؛ پودر تخم مرغ ؛ بيسكويت و ساير خوراكي ها مي شود. در حال حاضر چند شركت داخلي اقدام به توليد آرد وماكاروني رژيمي در داخل كشوركرده اند و ساير اقلام عموما توسط خود خانواده ها و با قيمتهاي گزاف از كشورهاي اروپايي خريداري مي گردند كه بخش زيادي از خانواده ها به دليل مشكلات مالي قادر به پرداخت هزينه هاي آن نيستند ولذا بسياري از بيماران قادر به حفظ رژيم مناسب درماني نمي باشند.

با توجه به اين كه اين بيماري ناشي از نقص در يك آنزيم مي باشد و احتمال برطرف كردن اين نقص توسط طب سنتي وجود دارد ؛ لذا اينجانب درخواست دارم تا در اين خصوص مطالعاتي توسط پزشكان طب سنتي انجام پذيرد. لازم به ذكر است در حال حاضر بيش از 1500 بيمار پي ك يو در ايران شناخته شده اند و سالانه مبالغ هنگفتي ( بيش از 10 ميليارد تومان ) صرف مراقبتهاي غذايي و رژيم درماني ايشان مي گردد كه در صورت رفع مشكل آنزيم ؛ صرفه جويي فراواني انجام خواهد پذيرفت. درضمن اينجانب به همراه جمعي ازخانواده هاي اين بيماران اقدام به تاسيس انجمن حمايت از خانواده ها و بيماران پي ك يو نموده ايم و در صورت نياز ؛ هرگونه كمك و اطلاعات تكميلي قابل ارائه خواهد بود
با تشكر و احترام
يوسف شادمان

مدير عامل انجمن حمايت از خانواده ها و بيماران پي ك يو
تلفن تماس 09125115030
Yousef Shademan
[B.Sc in Industrial Engineering, Engine parts Eng & Mfg Dept.]
Supplying Automotive Parts Co. (SAPCO)
Address: 12th Km KARADJ Rd. , TEHRAN / IRAN (Engine Parts Dept. )

PO Box: 13185/743 TEHRAN-IRAN
Postal code: 1389911498
Tel: 009821/48923846 - Web: www.sapco.com
Email: yshademan@sapco.com

---------------------------------------------
با سلام
با تشکر از تماس شما و با ابراز تاسف از بیماری فرزندتان
ما برای درمان ایشان نهایت سعی خودمان را خواهیم کرد
بر اساس تجربیات طولانی ، متوجه شده ایم که هربیماری اگر
-1 - مادر زادی نباشد و
2- سلولهای ایشان در اثر دارو خواری های غلط
مرده و غیر قابل پاکسازی نشده باشد،،
در روش « غذادرمانی » ما بالاخره به پاکسازی سلولهای معلول و تنبل و کم کار میسر میگردد و
همه نرمال کار خواهند کرد و درمان میشوند
در مورد افرادی که مادرزادی مشکل دارند،
تجربه کافی نداریم و احتمال هم نمیدهیم که به سرعت درمان شوند ولی نوامید هم نیستیم
زیرا روش ما براساس « غذادرمانی » قرار دارد و هر شخصی خواه نا خواه هرروز غذا میخورد
و اگر مدتی غذاهای خود را « کنترل َشده » بخورد ، نباید با مشکل جدیدی روبرو شود و
عوارضی نخواهد داشت لذا ارزش آن دارد که همه این راه بی ضرر را تجربه کنند و
بخصوص تمامی افرادی که در روش ما درمان شده اند اولا در روش داروئی درمان نشده بودند
و دوما برای اولین با ، روش ما را تجربه کرده بودند و به آن نتیجه بزرگ نائل شدند
حال شما هم با توجه به این مقدمه میتوانید برای فرزند خود یک پرسشنامه پر کنید و روش ما را برای
مدتی تجربه کنید انشالله شما هم خوشحال خواهید شد. موفق باشید خرسند
سلام آقای دکتر خسته نباشید
- بنده 5 اسفند 90 به علت پارگی شدید دیسک، عمل جراحی کردم
- قبل عمل فقط پای چپ بنده البته انگشتان پا حالت بی حسی و گزگز را داشتند ولی یک ماه بعد عمل، پای راست بنده نیز گزگز و و الان کف هر دو پایم گزگزاست و درد شدیدی طرف راست کمر دارم طوری الان بعد از 5 ماه قادر به نشستن بیش از 10 دقیقه د یکجا نیستم و البته از قرص گاباپنتین استفاده میکنم، لطفا به من کمک کنید. دلنواز
--------------------------------------------
سلام
از اینکه اینگونه رنج میبرید متاسفم، انشالله سلامتی خودرا بازمی یابید روش ابداعی من، عمر زیادی ندارد اما در همین 9 سال حضور در انترنت انواع بیماریهائی که تجربه اش را نداشتیم را درمان کرده است، شاید انشالله در مورد شما هم موثر شود و سموم زیاد و درد آور فعلی ترا که دفع کرد از وضع فعلی که دارید، خیلی بهتر میشوید به ویژه اینکه « غذادرمانی » هیچ ضرری ندارد، کافیست مدتی درهم و برهم نخورید و از توصیه های ما پیروی کنید و تا 40روز با کوشش به « کنترل غذای » خود بپردازید و سپس وضع خودرا ارزیابی کنید. موفق باشید خرسند
-----------------------
با سلام/ - چند شب قبل دچار تورم شدید بدن و انسداد تنفس گردیدم. - معالجات اولیه پس از تشخیص "آنافیلاکسی: با تجویز کورتون و پرهیز از مواد حساسیت زا شروع شده است. در این چند روز مقادیر زیادی ورم که گمان می کردم چاقی است از بین رفته است. آیا غذا درمانی جهت این بیماری کاربرد دارد؟ با تشکر farrokh ================================ --* داروی « کورتون » را به همه میدهند یک داروی سمی شدید برای خشک کردن است، و برای همین هم لاغر میشوی، نه فقط منتظر درمان نباش بلکه مواظب عوارض آنهم باش . --* « غذادرمانی » در همه جا و همه چیز کاربرد دارد، هرکسی که غذای خود را طبق روش ما مرتب کند و درهم برهم نخورد، اگر مریض باشد؛ درمان میشود و اگرحالا مریض نباشد، با این روش دیگر هرگز ازآن به بعد مریض نمیشود. سیما مدیر مطب انترنتی غذادرمانی هلند
-----------------------
--

چه بسا شمارا هم خوشحال کند.
فلسفه روش من براین پایه و فرضیه ساده قراردارد که همه بیماریها که ابتد
ا بصورت ساده در بدن ظاهر میشود و کم کم غامض و پیچیده و لاعلاج میگردد
صرف نظر ازاینکه در کجای بدن و با چه ظاهر رخ دهد همه در اصل
از بدغذائی شروع میشود وباپیگیری برای درمان هم دراثر دوا، سموم بیشتری وارد بدن میگردد
و این اثرات دوعامل که در سلولها می نشینند انهارا مسموم و عفونی میکنند که نمیتوانند در مجموعه ارگانی که به آنجا تعلق دارند وظیفه
نرمال خودرا ایفا کنند و کم کم بدن را از تعادل می اندازند و مریضی
آشکار میشود.

روش غذادرمانی من براساس این شناخت و فرضیه بنیاد گرفته است، که
با کنترل غذای مریض یا « غذادرمانی » از آن تاریخ نمیگذارم که سموم جدید وارد بدن بیمارشود تا سیستم « دنسروخ » بیمار یا سیستم خوددرمانی بدن
بیماررا بیدار و فعال کنم و مثل خانه های کلنگی که ساختما مخروبه انرا اول خراب میکنند تا بعد ساختمان تازه با آخرهای قوی و محکم در آنجا برپا کنند، این روش هم، همه سلولهای قابل بازسازی شده، سموم خودرا رها میکنند تا از طریق خون درگردش شخص از بدن دفع گردد و در نهایت خون تصقیه شده و قوی را فراهم کند و مورد استفاده سلولها بگذارد و سلولها فعال ئ با کارکرد نرمال شوند و بیمار پس از « گذراندن دوران گذر از بحران» یا دوران « دگاب » ، بیماری بطوراساسی از تنش محو میشود.-
موفق باشید خرسند
========================

(منبع) با سلام خسته نباشيد، مادر من (55 ساله)، دو سال پيش با دست درد به دكتر مراجعه كردن پس از مدت زمان طولاني و عكس برداریهای مختلف والبته همزمان دارو خواری، وازمايشات فراوان تشخيص سرطان لنفاوي دادند. پیشنهاددادند و مادر هم اجرا کردند،يك دوره شيمي درماني و برق انجام دادند و زير نظر دكتر بود.دوباره در ارديبهشت امسال، شيمي درماني رو شروع كردند بعداز چند دوره، تازه به ما گفتند که بدن جواب نداده!! وبه علت جواب ندادند به شيمي درماني: هم داروهاي قوي تري تزريق شد! و بالاخره بيست روز پيش در حالي كه چشم چپ قرمز و پاها كبود شده بود به دكترمراجعه و این بار به علت پايين بودن پلاكت بستري شد و تا امروز بااينكه همیشه زير نظر دكتربوده اما مکرر مریضتر میشود و با پلاكت خونش که قبلا مشکلی نداشتیم حالا روز به روز پايين تر ميرود الان ده هزاره.
علت چيه؟ لطفا راهنمايي كنيد
با تشكر
-----------------------------------
--* کاش از دکتر داروئی و معالجش میپرسیدید و به ما هم میگفتید که چه جوابی دارند!
--* طبق فلسفه پرفسورخرسند، شما کاری برای درمان سلولهای کثیف و معلول بدن مامان انجام ندادید، چراانتظار درمان دارید؟!. شما با دارو و کارهای شیمیائی به مبارزه و کشتن، سلولهائی پرداختید که از دید و فلسفه پرفسورخرسند، لازم نبوده. پاسخ خودرا در این مقاله پیدا کنید.
*** « مقاله خلاصه فلسفه ما - نوشته پرفسورخرسند(اینجا کلیک کنید )» w
سیما مدیر تنها مطب انترنتی غذادرمانی جهان از پرفسورخرسند - هلند
===============================================
سلام
mitraeslamkhah@yahoo.com
- مادر من مبتلا به سرطان بدخیم روده بزرگ شدند
- و1390/9/1جراحی و50سانت از انتهای روده برداشته شدو
-ازکیسه کلستومی دفع صورت می گیرد90/10/1شیمی درمانی شد
- لطفاجهت تغذیه و درمان بهترما را راهنمایی کنید. میترا

----------------------------------------
--* متاسفانه دیر به ما مراجعه کردید، و مادر را ناقص نموده و در داروهای سمی اسیر کردید، کاش قبل از این ابتدا به ما مراجعه میکردید.
تا مثل دیگران، به سلامت اساسی میرسید، حالا تا سموم این همه دارو دفع شود
ایشان اذیت میشوند و مخصوصا که ناقص هم شده اند و سن بالا هم که دارند. غذادرمانی هلند (منبع)
ba salam va tashakore faravan.

- man azmayesham ra baraye shoma ferestadam be sharhe zir
-shoma lotf kardid javab dadid va elate azmayesh ra porsidid
-man 34 sal daram vali kheli laghar hastam va be hich onvan chagh nemishavam wbc khoonam ham hamishe pain ast va dar azmayeshat pishin kam tar ham boode ta 3600 .
- man 170 ghad daram va 45 kiloo vazn,
-man ba matlabi ke dar morede hiv khandam negaran shodam ba inke hich moghe rabeteye por khatar nadashte am
-.val kheili vaght pish darasare tasadof dar bimarestan be man khoon dade shode
wbc4.18/rbc5.3/hemoglobin13.9/hct43.6/mcv82.3 mch26.2/mchc31.9/platelet145/esr5/neutrophils51% lymphocyte46%/mix mo eo ba 3%
----------------------------------------------
--* سلام
سایت ما یک سایت پارسی است لطف کنید نوشته هایت با حروف
زیبای پارسی باشد تا زود خوانده شود.

اگر تا قبل از تصادف، هیکلی نرمال داشتید پس میتوان لاغری
را در شرایط تصادف و بیمارستان متمرکز کرد و الا اگر از قبل
لاغربودید و یا تا مدتها بعداز تصادف هم تغییر وزن محسوسی نداشتید
پس به تصادف هم ربطی ندارد.
ما تجربه چاق کردن لاغرهارا هنوز نداریم، اما از آنجائیکه همه نوع
بیماران با بیماریهای ساده و غامض و مزمن و لاعلاج که پیش ما پرونده
تشکیل داده و توصیه های مارا تا آخراجرا کرده اند، درمان شده اند، عاقلانه است شما هم این راه بی ضرر و پرفایده غذادرمانی را تجربه کنید
-=========================
سلام - من واقعا دیگه از هرچه دکتر و دارو است ناامید شدم، الان حدود چندساله پوستم در پشت لب و روی گونه ها نزدیک بینی سوزش داره، هیچ نوع بیماری اگزما،درماتیت سبوره هم ندارم، چندسال پیش دراثر استفاده نادرست ازلایه بردار اینجوری شدم و هر نوع پنکک و کرم پودر حتی کرم ضدآفتاب نمیتونم استفاده کنم همه مارک ها رو هم استفاده کردم وقتی میزنم سوزش شدید ایجاد میشه واقعا دیگه خسته شدم. فاطمه F.bazdar
=================================
--* هیچوقت دارو و کرم هیچ مشکلی را درمان اساسی نکرده و بر عکس همیشه عوارض داشته، انتظار شما از « سم » که شما را بهتر کند، یک انتظار غلطی است. --* سلولهای بدن باید غذای مناسب بخورند تا شمارا و پوست شما جلا پیدا کند و جوان و تازه شوی --* طبق اطلاعات « ثبت نام » اقدام کن و 40 روز توصیه های مارا بکار بگیر تا متوجه شوی که چگونه سال های درازی را بیهوده در راه دارو و کرم تلف کردی سیما مدیر مطب انترنتی غذادرمانی - هلند
___________________________________________________
سلام خسته نباشید - من 36 روزه عمل زیبایی بینی کردم - ولی ورم بینی من خیلی زیاده طوری که - دوستام منو میبینن میگن بینی قبلی - خودت کوچیک تر و بهتر بود. - رففتم دکتر، دکتر بهم قرص پردنیزولون داد - میخواستم بدونم با این قرص ورم بینی من میخوابه - یا نه خیلی نگرانم تو رو خدا زود جواب منو بدید سارا با تشکر ghasemifa
=======================================
--* ما غذادرمانی هستیم و به موثر بودن دارو اصلا اعتقادی نداریم و از طریق هزاران ایمیل و نامه و از جمله خود شما، این عقیده ما هرروز بیشتر باثبات میرسد. --* عکس گذشته و حالا را بفرستید تا بررسی کنیم آیا از طریق « غذادرمانی » میتوانیم بشما کمکی برسانیم؟. غذادرمانی انترنتی - هلند
__________________________________________________________

-
-
-
-
-
-
-
-
--

(منبع) سلام من 32سالمه 9 ماه پيش مادرم را دكتر بردم براي كم كار تيروييد ولي دكتر گفت خودت بايد عمل كني يك غده توگلوم درآمد و من كمتر از 2 هفته عمل كردم كه نيروييد من را نيز خارج كردن و گفتند كه غده ساز شده البته بعد از نمونه برداري، عمل كردم.
حالا 9 ماهه قرص لوتيروكسين روزي يكي مي خورم ريزش شديد مو هم پيدا كردم كه اسپيرونولاكتون 100 روزي يكي به من داد البته اين سري آخر، پروپرانولول 10 داده روزي 2 عدد و فلوكسيتين 20 شبي يكي و قرص كلسيم و مولتي ويتامين هم هركدام روزي يكي

مشكل من لرزش دست پيدا كردم البته وزنم هم بالاست يعني از اول هم بالا بوده كه بهم متفورمين داد كه نخوردم قند خونم مرزي است يعني 100 ولي قرصي نمي خورم، من فقط لوتيروكسين ها را مي خورم و بقيه قرص ها را هم 2 هفته خوردم.
با توجه به اينكه دانشجو هم هستم وشاغل هم هستم ديدم همش خوابم مي گيره الان 3 روزه كه نمي خورم فقط ويتامنن ها را مي خورم و لوتيروكسين
لطفا راهنمايي كنيد چه كار كنم راستي من آدم عصبي هستم خيلي زود عصبي مي شم و همش غصه همه چي رو مي خورم فكر كنم افسرده هستم.
ازدواج نكردم.
-----------------------------------
سلام
بدن شما پراز « سموم » داروئی است، اگر حالا اقدام به تصفیه و تقویت خون خود به روش ما نکنید، اعتیاد به دارو شمارا ازحالت تعادل خارج میکند و دست و پای شما به لرزه هم درمیاید( اگرتاحالا درنیامده باشد).
بهتراست طبق اطلاعات « روش ما » اقدام کنید و عضو ما شوید و دوره « سم زدائی» تحمل کنید تا بدن پاک شود.
موفق باشید - خرسند
=========================== باعرض سلام خدمت پروفسرخرسند
خسته نباشیدامیدوارم که حال شریفتان خوب باشد
من ازخراسان جنوبی شهرستان قاین مزاحم می شوم که متولد1348 وزن 80 قد175 فشارخون و...نرمالمی باشد حدود چهارماه پیش درنزدیکی مقعد یک توده درامد که پس ازمعاینه جراح تشخیص فیستول مقعدی داده شد که دروحله اول بایستی ابسه جمع ودرمرحله یامراحل دیگرفیستول که به اعتقاددکتریک کانالی است که ازداخل مقعدبه زیرپوست امده ومدام ترشح دارد که به دلیل این
ترشحات ،پوست بازسازی نشده وباید عمل شود این نظرپزشک می باشددرهرحال مرحله اول عمل انجام شدحال بعدازعمل چه کشیدم خدامی داندحال همچنان ترشح دارد ویکی فیستول دیگردرسمت دیگرمقعدبه فاصله حدودادوسانت درامده ازبس اذیت می کندومن هم جراحی نمی خواهم بکنم یک روز توی اینترنت درمورد بیماری جستجو می کردم که به اطلاعات جنابعالی برخوردم که خیلی خوشحال شده ودست به زدن ایمیل زدم بعدازخداامیدم به شما می باشد
باارزوی سلامتی وکامیابی
قاین اصغری
------------------------------
"reza aminy"
--*کاش از همون اول در انترنت مارا پیدا میکردی و
اینقدر زجر نمیکشیدی و جراحی ناموفق انجام نمیدادی
و خود را ناقص نمیکردی و پول و وقتت را هدر نمیدادی
در لینک زیر پرسشنامه را تکمیل کن و ارسال نما و خودرا
درمان کن.
به همین راحتی درمان اساسی میشوی

www.khorsand.org/main/archives/000505.html
www.khorsand.org/nl/form_a.htm پرسشنامه

سیما مدیر مطب انترنتی غذادرمانی - هلند
======================================
Hamid
hamid a: با سلام
همسرمن بعد از 5 سال که گرفتار درمان یبوست بود وبا وجود اینکه پیش بهترین دکترهای گوارشی هم رفتیم ولی بهتر نشده که بماند، متاسفانه الان هم شقاق و هم بواسیر هم بر دردهایش اضافه شده!!! به نظر شما مشکلش چیه و آیا با غذا درمانی حل میشه یانه؟.
13-Nov-12 at 3:52 AM

---------------------------
اتفاقا فقط و فقط با « غذادرمانی » خوب میشود با کمتر از ده نسخه، وبسایت مارا باز کنید و در آن « ثبت نام » را بخوانید
www.khorsand.org
سیما مدیر مطب انترنتی - هلند
الناز !؟
پسر چهار ساله من یک هفته پیش سرماخوردگی داشت علایم سرفه و..نداشت ولی به شدت تب داشت که حتی با استامینیفن هم پایین نمی آمدسردردوبه شدت بی حال وخواب آلود بود
.البته نمی تونست بخوابه و همهاش اهو ناله میکرد چون بعداز پنج روز با مصرف آموکسی کلاو وسرماخوردگی بهتر نشد دوباره به پزشک متخصص کودکان بردیم و اینبار دکتر
فقط آمپول هیدوکورتیزون وسفیکسیم تجویز کرد بعد از تزریق اعلان دو روز است که تب نداره ولی به شدت سرفه می کنه می خواستم بدونم این آمپول چه عوارضی داره و آیا
آمپول دوم را هم بهش تزریق کنیم یا نه؟
لطفا هر چه سریعتر راهنمایی ام کنین با سپاس فراوان
---------------------------
سلام فرق بین دارو درمانی و غذادرمانی

از طریق دارو درمانی، هرسلولی که این علائم(علائم بیماری) را دارد را با(سم)دارو، میکشند واز بین میبرند تا از خود ان علائم را نشان ندهد، بهمین دلیل وقتی علائم
از بین رفت، مریض مریضتر میشود هرچند که علائم قبلی ممکن است نباشد ولی علائم جدید دیگری دیر یا زود در او ظاهر خواهد شد(عوارض) چون در بدن او ایجاد نقص شده.
غذادرمانی به روش ما، برعکس عمل میکند، در غذادرمانی، سلول هائی که این علائم را دارند،(کثیف تلقی میشود و دشمن بدن تلقی نمیشوند)، پاکسازی میشوند و تقویت میگردند
تا نرمال کار کنند و درنتیجه مریض درمان اساسی میشود.
موفق باشید - خرسند

-
-
-
-
-======================================

-
-
-
- ===========================================
---

این مقالات
هم توجه فرمائید.
پیرمرد140ساله ایلامی
ew

HomePageصفحه اصلی
-
-
-
| « نظر شما » [102]
لطفا در عنوان نامه تان بنویسید:از صفحه « فلسفه ما »
-
-
|
-

. ..