حساب های بانکی ما - May 15, 2012 09:24 PM
حساب های مختلف بانکی ما
در اینجا حسابهای مختلف بانکی مارا مشاهده مینمایید /
وجوهی را که برای خدمات مختلف، میبایست بحساب ما واریز کنید، به هرکدام که مناسب شما است واریز کنید
و بعد مراتب را به اطلاع ما برسانید
با ایمیل زیر به ما اطلاع دهید، تا پیگیری شود.

matab@khorsand.org
/ هزینه/ پرسشنامه/ همیاری /نمونه پرونده/ فرم اعلان گزارش پرداخت وجه


.1 / 2. / Lloyds bank / PayPal /حسابهای بانکی ما
بنام خورسند Khorsand


شماره حساب ما نزد بانک ملت خرمشهر شعبه: (زنده یاد محمد جهان آرا)، ویژه حساب خیریه جوانان ورزشکار خرمشهر
( با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند، در حمل محموله های ورزشی از هلند به خرمشهر )

«««««« ۳۳۰۰۸۳۰۸۳۸ »»»»»»

شماره كارت بانك ملت شعبه جهان آرا خرمشهر

6104.3377.6600.0309

در بانک ملی ایران
شماره کارت6280.2314.5067.8627

(مناسب برای متقاضیان ساکن ایران- با تخفیف هر یورو فقط هزارتومان ).
شماره کارت: 6037.9971.7808.6741

«««««««««« مربوط به متقاضیان خارج از ایران »»»»»»»»»»»»»

بانک لدیز انگلیس

مناسب برای ساکنین خارج از
کشور ایران و از هرجای دنیا
شماره حساب
Account Number: 24699868
IBAN GB45LOYD77911324699868
BIC LOYDGB21J15
بانک لیدز
مناسب برای ساکنین خارج از ایران ویا ازهرجای دنیا
««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

PayPal.Me/Khorsand
به روش جدید « پی پال می » هم
میتوانید پرداخت انترنتی کنید

https://www.paypal.me/Khorsand/10eur
بر لینک بالا که کلیک کنید میتوانید طبق راهنمائی
آنجا به حسای انترنتی « پی پال » ما پرداخت کنید
اگر بخواهید علامت ارز Eur و عدد 10 را تغییر دهید هم میتوانید در آن صفحه از شما میخواهد که بجای Eur10،00 مبلغ مورد نظرتان را بنویسید
و در کنار آن بر علامت ^ که کلیک کنید
نوع پول را که مثلا « یورو - Eur »
تعیین کنید و بفرستید، و بعد خبرش را به ما ایمیل کنید
تا پیگیری کنیم و در پرونده شما منتقل نماییم
اگر هم حساب « پی پال » هنوز ندارید بشما امکان
افتتاح « حساب پی پال » هم میدهد استفاده کنید


یا به روش قدیم « پی پال » هم میتوانید پرداخت انترنتی کنید
-مناسب برای دارندگان حساب در سیستم انترنتی « پی پال»
از طریق سیستم انترنتی پی پال
PayPal
به ایمیل زیر بفرستید.
info@khorsand.org
مناسب برای دارندگان حساب در سیستم انترنتی « پی پال»
«PayPal»
««««««««««««»»»»»»»»

وقتی اطلاعات پرداخت خودرا در دست داشتید، این فرم زیر را تکمیل کرده و به ایمیل مطب خبر دهید به

matab@khorsand.org

(1) فرم گزارش اعلان پرداخت وجه

_________________________

بدینوسیله اعلان میدارم که در:
- تاریخ:1394/--/-- /
ساعت -- : -- /
که برابراست با تاریخ مسیحی/2018/00/00/

- ازطریق بانک . . . . شهر - - - - شماره حساب . . . . . . . .

مبلغ - - - - هزار تومان یا --- یورو

به حساب شما در بانک . . . شماره حسابتان:. . . . . واریز نمودم.

بابت -------
در آینده نیز به موقع براعتبار و شارژ پرونده خود میافزایم. کد پرونده من: ------- است (اگر پرونده دارید کد پرونده خودرا هم در اینجا بنویسید کد پرونده ام: . . . . . است)

_________________________
توجه: وقتی پرداخت نمودید و اطلاعات پرداخت را داشتید،
مراتب را طبق این « فرم پرداخت وجه»
فرم اعلان گزارش پرداخت وجه

به این ایمیل ما

matab@khorsand.org

خبر دهید تا پس از پیگیری، در تابلو مالی پرونده شما وارد شود.

پرفسور خورسند که خود، حقوق بازنشستگی جداگانه ئی دارند در اینجا داوطلبانه و رایگان وقت میگذارند

کلیه درآمد امور درمانی و نیز درآمد امور آموزشی، همه در راه خیریـه و زیر پوشش قرار داشتن عده ئی، و نیز در راه گسترش خدمات علم « طـب خورسـند » بر مبنای سیستم « دنسـروخ » بدن هـزیـنـه میشود.

                                              <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>