اولین همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی - تهران - February 11, 2000 01:31 AM

2009-02-11 01:31:31
(این قسمت درحال ساخت است)


در اینجا مطالب و جزئیات کنگره بزرگ و بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی - تهران را بتدریج جمع آوری و منعکس مینمائیم.

تصویرنامه دکتر محمود مصدق دبیر همایش بزرگ بین المللی تهران به پرفسورخرسند
Congress.jpg

بازهم تصویر نامه ها و دعوتنامه ها از مسئولین همایش به پرفسورخرسند.
اسامی موسسات برگزارکننده همایش
اسامی سازمانهای حمایت کننده همایش
اسامی مسئولین برجسته وقت مملکتی در تشکیل این همایش بزرگ بین المللی
ساعت سخنرانی پرفسورخرسند
متن سخنرانی پرفسورخرسند
تصویر کتابهای گزارش همایش به فارسی
تصویر کتابهای گزارش همایش به انگلیسی
تصویرمتن خلاصه شده سخنرانی پرفسورخرسند درکتاب بزرگ همایش
ومطالب وعکسهای دیگرازاین رویداد علمی . . . .

بازگشت به مطلب« مجامع علمی و ما »

HomePageصفحه اصلی