صندوق سبز همیاری - January 10, 2007 07:47 PM

ew


 صندوق سبز همیاری:
برای همیاری اعضا بیکدیگر، صندوق سبز همیاری تشکیل داده ایم، /البته اسم سبز ما، نه سبز سیاسی است و نه سبز مذهبی، بلکه صرفا سبز طبیعت میباشد./

1-ماده یک : سپاس،/2- ماده دو: نذریات،/3- ماده سه: وام شرافتی، / 4- ماده چهار: تشویق واشانتیون، /5- -ماده پنج: « تخفیف سابقه » ،/6- ماده شش: تخفیف به مقاله« گزارش به مردم» »/ 7- ماده هفتم: « گزارش پایانی » / 8-ماده هشتم: بیمار پژوهشی

1- ماده یک - « سپاس »
معمولا افرادی که شبانه روز از مریضیهای مرموز و صعب الالعلاج رنج میبرند و در روش « دارو درمانی » هزارهاتومان و گاهی ملیون ها تومان هزینه کرده اند و نتیجه نگرفته اند و نوامیدتر شده اند وقتی در روش ما، و درفاصله کم و هزینه مختصر درمان میشوند، ذوق زده میگردند و مبالغی اضافی برای
سپاسگزاری
میپردازند که ما انرا در این صندوق ذخیره خواهیم کرد که در راه گسترش این علم و اگاهی مردم برای نجات دردمندان بکار ببریم
___________________________________________________________
2-ماده دوم: « نذریات »
گاهی مردم نوعدوست هم نذر میکنند و در ابتدا به ما اعلان میکنند که اگر انشالله از بیماری سختی که دارند به روش ما درمان شوند برای شکرگزاری ادای، نذر میکنند
مثلا حداقل ده نفررا معرفی خواهندکرد که در این روش خودرادرمان کنند، یا هزینه و ویزیت، بیماران مستمند را به عهده میگیرند. و یا مبلغی به ما میپردازند ما انها را هم در این صندوق میگذاریم. و لذا برخی همزمان با « فعال » کردن پرونده خود، این یادداشت را هم میفرستند. که:
شروع کپی:
اقرار به نذر-------------------------------
ای پروردگاربزرگ، اگر به رحمت تو و کمک ومساعدت پرفسورخرسند و همکارانشان، مرااز این نگرانی وبیماری نجاتم دهی بدینوسیله ادای نذر کنم، با اولین نشانه های سلامتی ودلخوشی مبلغ . . . . هزارتومان و بادلگرمی های بعدی مبلغ . . .هزارتومان دیگر هم به « صندوق سپاس و کمک و نذریات » بپردازم، تا درراه گسترش این علم و کمک به اگاهی ساختن بیماران و پرداخت هزینه درمانی مستمندان سیهم شوم، و خود نیز مردم را به این راه ارشاد خواهم کرد، بپردازم. انشالله .

___________________________________________________________
3-ماده سه: -«وام شرافتی »
گاهی برخی مریضان یا داوطلبان تحصیل رشته غذادرمانی، که بی اندازه مشکلات مالی دارندو صحت گفتارشان برما ثابت میشود،از ما تقاضا میکنند که موقتا فعلا کمتر بپردازند، و در آینده که وضع مادی بهتری پیدا کردند بدهی خودرا به ما جبران میکنند

ولذا ما به نسبت وضعشان،وام شرافتی
از این صندوق براشون تصویب میکنیم که همزمان با پرداخت انهابرای افزایش شارژ پرونده درمانی یاپرونده تحصیلی خود، ماهم ازصندوق سبز همیاری درصدی هم وام شرافتی برآن اضافه میکنیم و بر شارژ و اعتبار پرونده آنها می افزائیم
بطور مثال وقتی که او مثلا 30 هزارتومان در شارژ پرونده خود میفرستد، ما هم به نسبتی که تقاضای وام کرده بر آن 30 هزارتومان او می افزائیم. (در حد 20% پرداخت آنها یا 40% یا 60% یا 80% و گاهی هم درحد 100% پرداختهای آنها، شارژ و اعتبارپرونده اشان را بالاتر میبریم،)

مثلا وقتی تقاضای 50 درصد وام کرده اند، هربار که مریض، مثلا 30 هزارتومان برای شارژ پرونده خود پرداخت میکنند، ما هم 50% آن یعنی 15هزارتومان از این صندوق، برآن می افزاییم و شارژ انها را 45هزارتومان می نویسیم، که دغدغه مادی نداشته باشند و فقط به درمان ویا تحصیل خود فکر کنند و جبران کردنشان، و باز پس دادن وامشان را بعهده خودشان میگذاریم که هروقت انشالله توانائی یافتند جبران کنند.
تا موجودی این صندوق کم نشود و ادامه کار همواره میسر بماند
یا اینکه با معرفی دوستان و آشنایان خود با «روش ما» و پرهیزآنان ازداروخواری پرریسک و عارضه دار و تشویق آنان به غذادرمانی بی خطر و بسیار موثر، طبق صندوق سبز شماره چهار برای خود امتیاز کسب کنند و از بدهی وام خود درپیش ما بکاهند. وامهای شرافتی تعهد اخلاقی باز پس دادن دارد فرم: درخواست وام شرافتی: شروع کپی:
اینجانب . . . . دارنده پرونده :. . . با توجه به مشکل مادی که فعلا دارم تقاضای « وام شرافتی » درحد ؟؟ درصد از صندوق3 سبز همیاری را دارم، وپرداخت وام خودرا درآینده جبران خواهم نمود, ونیز همزمان با تشویق دوستان و آشنایان خود ولیست تماسی خود، به استفاده از این روش برای درمان خودشان، طبق ماده4 همین صندوق همیاری، وام شرافتی خودرا کم کم جبران کنم. متشکرم
_________________________________________
-ماده چهار: 4-« تشویق واشانتیون »
بعضی ها از راه ثواب یا خدمت به دوستان و فامیل، سایت ما را معرفی میکنند که آنها روش بی خطر مارا جانشین دارو خواری خطرناک فعلی کنند ما برای اینگونه افراد که سایت مارا به آگاهی مردم میرسانند، ماهم بازاء معرفی هرنفرکه پرونده « فعال » تشکیل دهد، 5 امتیازبرای معرفی کننده قائل میشویم وباطلاع معرفی کننده میرسانیم تا هرجور که میخواهند ازآن استفاده کنند و در شارژ پرونده ئی که خود یا فامیل، ویا دوستانش پیش ما دارند اضافه نمائیم و یا اگر از صندوق سبز سه وام شرافتی گرفته اند درجبران آن وام محسوب کنیم و از بدهی آنان کسر کنیم.
-* به این گونه افراد تاکید کنید که در فرم پرسشنامه و در جواب (- چگونه از ما مطلع شدید؟ یا معرف شما کیست؟----) بطورکامل اسم و فامیل معرفی کننده را بنویسند تا برای ما قابل شناسائی شود و امتیاز مربوطه را برایشان منظور کنیم.

___________________________
  -ماده 5 « تخفیف سابقه ». به بیمارانی که بیش از شش نسخه، هزینه کامل پرداخته اند، چون با روش ما بطور نسبی آشنا شده اند و وقت گیری آنها کمتر خواهد بود، اگرطبق فرم زیر، به مااعلان وضعیت کنند، از آن تاریخ به بعد کلیه هزینه ها، برایشان نصف خواهد شد. تخفیف سابقه» تعهد اخلاقی باز پس دادن ندارد »
* فرم درخواست تخفیف ماده پنج:
------------------
« اینجانب . . . دارنده پرونده درمانی . . . .ازآنجائیکه، تاکنون هزینه کامل بیش از شش نسخه را پرداخته ام و نیاز به ادامه مشاوره دارم، طبق " ماده 5 صندوق همیاری لطفا هزینه های آتی مرا نصف تعرفه محاسبه فرمائید، متشکرم. نام .


___________________________________________________

- ماده شش: تخفیف به مقاله « گزارش به مردم » کسانیکه در روش غذادرمانی ما، نتایج و تجربه های خوبی بدست آورده اند و تجربه خودرا بصورت مقاله « گزارش به مردم » به ما ارسال داشته اند که مفید و قابل درج در وبسایت شود، میتوانند برای مشاوره های آینده خود تعرفه های مارا نصف بپردازند. تخفیف ماده6» تعهد اخلاقی باز پس دادن ندارد » - * فرم درخواست تخفیف ماده 6----------------- ازآنجائیکه مقاله « گزارش به مردم» مرا تایید و قابل درج در وبسایت شما شده است، تقاضای « تخفیف ویژه ماده 6 » را دارم. با تشکر . . . نام . . . .

______________________________________________

7- ماده هفتم: « نسخه رایگان: » به « گزارش خدا حافظی »
کسانیکه در همه زمینه هائی که در پرسشنامه اشاره کرده بودند به درمان قطعی رسیده اند، و با ارسال « گزارش پایانی » خود مارا از نتیجه کار بی خبر نگذارند، از ما هم « نسخه رایگان پایانی » خواهند گرفت که با توجه به سیر درمان و مشکلاتی که داشته اند، توصیه ئی دریافت مینمایند که تا آخرعمر هرگز مریض نشوند و دیناری خرج دکتر و دارو نکنند و روزگار را در سلامت و خوشی بگذرانند و اصلا مریض نشوند، و همه گونه غذاهای مجاز و ممنوعه را هم طبق آن توصیه میل کنند و ازخود هم خوب مواظبت کنندو مریض نشوند .
- استاندارد « فرم گزارش پایانی»:
- بدینوسیله « گزارش پایانی » خودرا تقدیم میدارم:
اینجانب - - دارنده پرونده شماره - - که از تاریخ - - - - - زیر نظر شما به « غذادرمانی » پرداخته و تا کنون به کنترل غذائیم ادامه داده ام، دارای ناراحتی های - - - و - - و- - و و و بوده که قبل از درمان (فلان ناراحتی من اینچنین بود) - - و حالا خوشبختانه ( این چنین شده ام) - - و درمورد ناراحتی دیگرم که قبلا چنین بوده - - - و حالا خداراشکر چنین - - - شده ام و و و (همه را با توضیح فراوان و آموزنده شرح دهد)
باتقدیم این « گزارش خداحافظی » تقاضای « توصیه رایگان نسخه پایانی » را دارم. با تشکر فراوان: نام: - - -


_________________________________________________

8-ماده هشتم صندوق سبز بیمار پژوهشی ،
« بیمار پژوهشی » بیمارانی هستند که با تماس و هماهنگی با یکی از « دانش پژوهان انترنتی رشته فوق تخصص غذادرمانی پرفسورخرسند » به ایشان اجازه میدهند که « لینک » پرونده و کارهای درمانی آنهارا،داشته باشد و کلیه کارهای درمانی خودرا از طریق فقط آن « دانش پژوه رهنما » دریافت کنند که به طبع با مدت انتظار بیشتری همراه خواهد بود. ( چون « مریض پژوهشی » باید که با ایمیل یا تلفنی، مشکلات خودرا به آن « دانش پژوه راهنما» منتقل کند، و « دانش پژوه رهنما» هم آنرا خدمت پرفسور ارائه دهند و درنوبت کاراهی پرفسور قرارش دهند و وقتی پرفسوررسیدگی کردند به « دانش پژوه رهنما» منتقل میشود و آنگاه « دانش پژوه رهنما » هم بوسیله ایمیل یا تلفن مطلب را به « مریض پژوهشی » میرساند، و بواسطه گردش کار و درنوبت رفتن ها، به طبع مدت انتظار « مرض پژوهشی » به دوبرابرافراد معمولی، طولانی تر میشود.
در این صورت اینگونه بیماران میتوانند از اعتبار آن « دانش پژوه رهنما» استفاده کرده وازتخفیف ویژه « بیمار پژوهشی » بودن، برخوردارشود، یعنی بجای (20هزارتومان برای هرنسخه هربار فقط 5 هزارتومان از حسابش برداشته میشود و میپردازند ) و بیماران خارج از کشور برای هرنسخه (بجای 35 یورو هربار فقط 9 یورو میپردازند)
فرم درخواست استفاده از ماده 8 (بیمارپژوهشی)
*- اینجانب:نام - - دارنده پرونده درمانی شماره - - با هماهنگی با «دانش پژوه» شما،خانم/آقای: - - - --از این تاریخ « بیمارپژوهشی » ایشان هستم، خواهشمندم نسبت به تخفیف هزینه های درمانی آتی من، طبق ماده 8 صندوق همیاری محاسبه و اقدام کنید. باتشکر - -نام . . .
--* برای دریافت ایمیل تماس « دانش پژوه » علاقمند، به پذیرش « بیمار پژوهشی » جدید، با منشی مطب انترنتی ما، تماس بکیرید Sima@khorsand.org
فعلا این دانش پژوه اعلان کرده است که تعداد محدود « بیمار پژوهشی » می پذیرند.
ایمیل تماس me_raft@yahoo.com

HomePageصفحه اصلی