پاسخ به سئوالات عمده = نقشه سایت - May 29, 2008 03:02 PM


نقشه سایت
پاسخ به سئوالات تکراری و متداول بازدید کنندگان ما، که ممکن است مورد نیاز شما هم باشد


وقت ما،در این لحظه درهلند
اطلاعات بیشترآب و هوا


پاسخ به سئوالات عمده شما::


اطلاعات درمانی
:

SmbolOk.bmpمیخواهید برای درمان عضو ما شوید؟.- SignUp


SmbolOk.bmp- عضو هستید میخواهید وارد پرونده خود شوید؟ طبق اطلاعاتی که روز اول با ایمیل از ما گرفته اید و در آن یوزرنام شما و پاسورد شما و لینک پرونده شما است ، اقدام کنید.- SignIn

SmbolOk.bmpمیخواهید یک نمونه پرونده درمانی تشکیل شده را ببینید؟View

SmbolOk.bmp- میخواهید عکسی یا مدارکی برای ما بفرستید؟ Browse

ایمیل های مطب ما برای ارسال مدارک و عکس خود:
khorsand@khorsand.org

INFO@khorsand.org

اطلاعات تحصیلی:


SmbolOk.bmpمیخواهید دانشجوی انترنتی ما شوید؟- SignUp

SmbolOk.bmpمیخواهید دررابطه با تحصیل انترنتی اطلاعات بگیرید؟- View

SmbolOk.bmp-میخواهید وارد پرونده دانشجوئی خود شوید؟ طبق اطلاعات ایمیل اولیه ما که در آن یوزرنام شما و پاسورد پرونده شمارا مشخص کرده ایم عمل کنید.

Aاطلاعات باشگاه سبز تندرستی خرسند:


SmbolOk.bmp- میخواهید عضو باشگاه ما شوید؟ SignUp

SmbolOk.bmp - میخواهید پرفایل خود وسایراعضا باشگاه را بخوانید؟View

فلسفه ما:


SmbolOk.bmpمیخواهید با فلسفه ما آشنا شوید؟View

SmbolOk.bmp میخواهید با « روش درمانی ما» آشنا شوید؟View

SmbolOk.bmp میخواهید هزینه درمان را بدانید؟View

SmbolOk.bmp میخواهید حسابهای بانکی مارا بدانید؟View

SmbolOk.bmpمیخواهید پرسشنامه درمانی را بخوانید؟View

SmbolOk.bmp میخواهید چند پرونده تشکیل شده اخیر رادرحد مجاز ببینید؟View

SmbolOk.bmp میخواهیدهزاران سئوال متفرقه دیگران رابخوانید؟View

SmbolOk.bmp میخواهید چند مکاتبه اخیرا در رابطه با مشکلات مردم با ما را ببینید ؟View

SmbolOk.bmp-میخواهید نظرات کسانی که روش مارا تجربه کرده اند را بخوانید؟ Search

SmbolOk.bmp میخواهید در « نظر سنجی و تحقیق » ما شرکت کنید؟ View

SmbolOk.bmp میخواهید بدانید « صندوق همیاری سبز » درسایت ما چیست؟View

میخواهید بدانید«وام شرافتی» چیست؟View
میخواهید بدانید « همیاری و نذریات » چیست؟View
میخواهید بدانید « پاداش و اشانتیو » چیست؟View

Viewبرای برگشت به صفحه خانه سایت Home Page

ew برگشت
HomePageصفحه اصلی
برگشت | « نظرات، گزارشات و توصیه ها » [5]
خود را به این ایمیل ارسال دارید
khorsand@khorsand.org

-