35 - سیر آزمایشات بیمار سرطان خون و مغز استخوان - February 9, 2005 08:52 PM


شرح کامل گزارشات آزمایشگاها

سیر تحولات آزمایشات خون و مغزاستخوان بیمار سرطانی در کنار هم
Download file
کپی از شرح کامل آزمایش 07-10-82 زمان شیمی درمانی
View image
کپی از شرح کامل بیمارستانی وآزمایش 12-10-82 زمان شیمی درمانی
View image
کپی از شرح کامل گزارش بیمارستانی وآزمایش 14-10-82 زمان شیمی درمانی
View image
کپی از شرح کامل آزمایش 06-11-82 زمان شیمی درمانی
View image
کپی از شرح کامل گزارش بیمارستانی وآزمایش 05-12-82 زمان شیمی درمانی
View image
کپی از شرح کامل گزارش بیمارستانی وآزمایش 05-12-82 دنباله زمان شیمی درمانی
View image
کپی از شرح کامل آزمایش 83-09-25زمان شیمی درمانی
View image

-------------------------- اینک در دوران غذا درمانی را ملاحظه فرمائید
شرح کامل گزارش آزمایشگاه ازآزمایش خون بیمار در دوره غذادرمانی به روش دکترخرسند مورخ 08-10-1383
View image
شرح کامل گزارشات آزمایشگاها ازآزمایش خون بیمار در دوره غذادرمانی به روش دکترخرسند مورخ 20-10-1383
View image
شرح کامل گزارش آزمایشگاه ازآزمایش خون بیمار در دوره غذادرمانی به روش دکترخرسند مورخ 15-11-1383
View image

HomePageصفحه اصلی