118 انسان مرده خوار وانواع بیماریها - November 5, 2005 01:12 PM


انسان مرده خوار! وانواع بیماری

انواع متنوع بیماریها در جامعه بشری روز به روز گسترده تر میگرددواین حقیقت، بارزتر میشود که در جوامعی که تولیدات داروئی بیشتر دارند و بیمارستانهای فراوان!!و باتجهیزات بی حد!!،اما متاسفانه فراوانی بیماریها هم بیشتر است!!!.
درجامعه امریکاکه هم از نظر انواع تولیدات داروئی و هم از نظر گستردگی بیمارستانها و تجهیزات از همه جا بیشتر است انواع بیماریهای شناخته شده و ناشناخته هم، خیلی بیشتر از همه جا و نیز خیلی بیشتر از جامعه ای مثل مردمی که در دره شیر افغانستان زندگی میکنند هست که غذاهای ساده و طبیعی میخورند و درقید دارو خواری نمیباشند و در درد و رنج بیماریهای عجیب و غریب هم بسر نمی برند.
به نظر ما
به نظر ما کلیه بیماریها در درجه اول از انحراف انسان از نوع تغذیه خویش شروع میشود که هرچه از طبیعی خواری و ساده خواری و « نبازند » دور شده و غذائیت غذاهارا باحرارتهای مختلف آتش آشپزخانه های مدرن !! میکشندو نابودمیسازند وغذا تبدیل به سم و تفاله میشود،است و در نتیجه وبتدریج سموم غذائی بیشتری دردرون خود شخص جمع کرده و تحرک سلولها را کند و کندتر می کندچون به این روش غلط تغذیه، بزرگترهاش از بچگی معتادش کرده اندو همچون سیگاریها و تریاکی ها ناخودآگاه از راه صدمه زدن به خود لذت کاذب میبرد، ونیزازطرف دیگرچون جامعه هنوز عکس العملهای بدن و تلاش های(کشف جدید) سیستم خوددرمانی بدن را برای
دفع این سموم که متاسفانه بیشتر مواقع با درد(که گذرا و موقت است) همراه است نمی شناسند و به اشتباه به داروهای باز هم سمی متوسل میشوند با مصرف دارو این حرکت سود بخش بدن را(که صرفا برای درمان و دفع سم از درون سلولهاصورت میگیرد)نابخردانه فلج کرده و از کار می اندازند و سلولهای ارگانهای بدن پرسم و کثیف میماند و در نتیجه ی متوقف شدن سموم در درون سلولها ، درد هم ، موقتا(اگرسلول برای پاکسازی خود مجددا تلاش کند )یا بطور دائم (اگر دارویاتکرارداروهابتوانندسلولهارا کاملا فلج کرده و بکشند) منعکس نمی شود وبه ظاهر
بیماری پنهان میگردد (ولی درمان نمیشوند)وتکرار این اعمال وانباشته شدن سموم، مانع کارائی مجتمعی ازسلولها میگردد و بستگی دارد که این سلولها در چه ارگانی باشد آن ارگان را از کار می اندازد(میگویند این داروعوارض جانبی دارد در صورتیکه همه داروها چنین هستند شما به لیست بلند و بالائی که همراه داروهها است نظرکنید!! تازه این فقط قسمتهای به اثبات رسیده است !!) تا روز دیگر به شکل هولناکتری جلوه گری کند و درد مضاعف و درماندگی بی نهایت و به شکلی تازه رخ میدهد و به لیست دراز انواع بیماریهای جامعه بشری افزوده میگردد ، و این سیر داروفروشی (که در شرایط خیلی خوب آن فقط میتواند بیماری را پنهان کند و نه درمان)مرتب گسترش مییابدو عامل اصلی این حرکت نا خوش آیند فقط پولسازی است و عدم شناخت فعالیت های خوب «سیستم خوددرمانی بدن» ، سئوال اینجاست که اگر عادت تغذیه بشر صحیح است و اگر مسیر دارو درمانی درست است پس چرا بعد از گذشت این همه سالها هنوز بیماریها ریشه کن نشده؟؟ وچرا راه جلوگیری از بیمار شدن را هنوز بشر نمی داند؟ و مرتب مریض میشود؟ بیماری سرطان که از سالیان درازبا بشر است و هنوز هم میباشد؟و!!نه فقط ریشه کن نشده بلکه انواع پیچیده هم پیدا کرده و غامضتر گردیده !!( همین الان رادیواعلان کرد که طبق آمار اخیر، در امریکا هر2دقیقه یکنفر با خبر میشود که سرطان دارد !!) و بیماری قند و سایر بیماریها !! همچنان هست ؟ و چرا داروئی که پارسال با هزاران تبلیغ به خورد ملیون ها مریض داده شده امسال که جانشین آنرا معرفی میکنند معلوم میشود چه داروی خطرسازی بوده؟ و چه عوارض هولناکی داشته ؟ که چه ضایعات جانی نا مرئی و نا محدود مرتکب شده و مجرمی هم برای این خطا تنبیه نمیکنند؟ و فقط دارو را قطع میکنند یا به جهان سومی میفرستند و پول میسازند ؟، تا سال دیگر که همین داروی معروف امروزی هم خطرات آن معلوم گردد و قطع شود فعلا به لیست بیماریها نظر بیندازید تا فرصت دیگر و بحث دگر روز خوش خرسند
حرف الف بيماريها
آب‌ سياه‌ چشم‌، نوع‌ زاويه‌ بسته‌ اوليه‌             glaucoma primary close angle
آب‌ سياه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاويه‌ باز              glaucoma chronic open angle
آب‌ مرواريد              cataract

آبسه‌ آنوركتال‌             anorectal abscess

آبسه‌ پستان‌             breast abscess

آبسه‌ ريه‌             lung abscess

آبسه‌ مغزي‌ يا اپي‌دورال‌             brain or epidural abscess

آبله‌ مرغان‌             chickenpox

آپانديسيت‌             appendicitis

آترواسكلروز (تصلب‌ شرايين‌)             atherosclerosis

آتلكتازي‌             atelectasis

آرتريت‌ روماتوييد كودكان‌             arthritis juvenile rheumatoid

آرتريت‌ عفوني‌ (چركي‌)             arthritis infectious

آرتريت‌ مرتبط‌ با پسوريازيس‌             psoriatic arthritis

آرتيت‌ روماتوييد             arthritis rheumatoid

آرنج‌ تنيس‌بازان‌             tennis elbow

آزبستوز             asbestosis

آسم‌             asthma

آسيب‌ به‌ گوش‌ مياني‌ در اثر تغييرات‌ فشاري‌             barotitis media

آفت دهان             canker sores

آفتاب‌زدگي‌ (حساسيت‌ به‌ نور آفتاب‌)             sun poisoning

آفتاب‌سوختگي‌             sunburn

آكنه‌ (جوشهاي‌ غرور)             acne

آكنه‌ روزاسه‌             acne rosacea

آلرژي‌ غذايي‌             allergy food

آمبولي‌ ريه‌             pulmonary embolism

آمپيم‌             empyema

آمفيزم‌             emphysema

            آمنوره‌ (قطع‌ قاعدگي‌) ثانويه‌             amenorrhea secondary

آمنوره‌ اوليه‌             amenorrhea primary

آميبياز (اسهال‌ خوني‌ آميبي‌)             amebiasis

آميوتروفيك‌ لاترال‌ اسكلروز             amyotrophic lateral sclerosis

آنافيلاكسي‌ (شوك‌ آلرژيك‌)             anaphylaxis

آندوكارديت‌ endocarditis            

آندومتريوز             endometriosis

آنرژين‌ صدري‌             angina pectoris

آنسفاليت‌ ويروسي‌ encephalitis viral

آنفلوانزا influenza

آنوريسم‌ aneurysm

اپي‌گلوتيت‌ epiglottitis

اپيديديميت‌ epididymitis

اتواسكلروز otosclerosis

اختلال‌ تنش‌زاي‌ پس‌ از حادثه‌ post traumatic stress disorder

اختلال‌ خلقي‌ فصلي‌ seasonal affective disorder

اختلال‌ دوقطبي‌ bipolar disorder

اختلال‌ رشد بچه‌ failure to thrive

اختلال‌ كم‌ توجهي‌ ـ بيش‌ فعالي‌ attention deficit hyperactivity disorder

اختلال‌ هراس‌ panic disorder

اختلال‌ وسواسي‌ ـ جبري‌ obsessive compulsive disorder

اختلالات‌ آب‌ و الكتروليت‌ fluid and electrolyte disorders

اختلالات‌ سازگاري‌ adjustment disorders

اختلالات‌ شخصيت‌ personality disorders

ادم‌ ريه‌ pulmonary edema

اريتم‌ گرهي‌ erythema nodosum

اريتم‌ مولتي‌فرم‌ erythema multiforme

اسپوروتريكوز sporotrichosis

اسپونديلوز گردن‌ cervical spondylosis

اسپونديليت‌ آنكيلوزان‌(بيماري ماري ـ استرامپل؛AS) spondylitis ankylosing

استئوآرتريت‌ osteoarthritis

استئوميليت‌ osteomyelitis

استرس‌ stress

استفراغ‌ شديد حاملگي‌ hyperemesis gravidarum

استوماتيت‌ stomatitis

اسكلرودرمي‌ scleroderma

اسكلروز متعدد (اِم‌. اِس‌) multiple sclerosis

اسكوليوز scoliosis

اسكيزوفرني‌ schizophrenic disorders

اسهال‌ حاد diarrhea acute

اسهال‌ خوني‌ باكتريايي‌ (شيگلوز) dysentery bacillary

اسهال‌ مزمن‌ غيراختصاصي‌ دوران‌ كودكي‌ diarrhea chronic non specific of
childhood
اضطراب‌ anxiety

افسردگي‌ depression

افسردگي‌ پس‌ از زايمان‌ postpartum depression

افسردگي‌ خفيف‌ (ديس‌تايمي)‌ dysthymia

اكتروپيون‌ ectropion

اگزما eczema

التهاب‌ تيروييد (تيروييديت‌) thyroiditis

التهاب‌ زبان‌ (گلوسيت‌) tongue inflammation

التهاب‌ عنبيه‌ iritis

التهاب‌ قرنيه‌ (كراتيت‌) keratitis

التهاب‌ ملتحمه‌ conjunctivitis

الكليسم‌ alcoholism

انتروپيون‌ entropion

انتروكوليت‌ با غشاي‌ كاذب‌ pseudomembranous enterocolitis

انحراف‌ تيغه‌ بيني‌ nasal septum deviated

انحراف‌ چشم‌ strabismus

انعقاد داخل‌ عروق‌ منتشر disseminated intravascular coagulation

اورتريت‌ urethritis

اوريون‌ mumps

ايدز HIV and aids

ايست‌ قلبي‌ cardiac arrest

------------------------------------------------------------

حرف ب بيماريها ------------------------------------------------------------بالانيت‌ balanitis

بثورات‌ ناشي‌ از بستن‌ پوشك‌ diaper rash

برجس‌ (ويتيليگو) vitiligo

برفك‌ (كانديدياز دهاني‌) thrush

برونشكتازي‌ bronchiectasis

برونشيت‌ حاد bronchitis acute

برونشيت‌ مزمن‌ bronchitis chronic

برونشيوليت‌ bronchiolitis

بسته‌ شدن‌ مجراي‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌ earwax blockage

بلاستوميكوز blastomycosis

بلفاريت‌ blepharitis

بلوك‌ قلبي‌ heart block

به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ كلسيم‌ خون‌ calcium imbalance

بواسير hemorrhoids

بوتوليسم‌ botulism

بورسيت‌ bursitis

بوليمي‌ bulimia

بونيون‌ bunion

بي‌اختياري‌ اجابت‌ مزاج‌ در كودكان‌ encopresis

بي‌اختياري‌ ادرار incontinence functional

بي‌اختياري‌ ادرار استرسي‌ incontinence stress

بي‌اختياري‌ ادرار فوريتي‌ incontinence urge

بي‌اشتهايي‌ عصبي‌ anorexia nervosa

بي‌خوابي‌ insomnia

بيرون‌زدگي‌ رحم‌ uterine prolapse

بيماري دست، پا و دهان hand foot and mouth disease

بيماري‌ آديسون‌ addison's disease

بيماري‌ آلزايمر alzheimer's disease

بيماري‌ اسگود ـ شلاتر osgood schlater disease

بيماري‌ انسداد ريوي‌ مزمن‌ chronic obstructive pulmonary disease

بيماري‌ برگر buerger's disease

بيماري‌ پاركينسون‌ parkinson's disease

بيماري‌ پاژه‌ استخوان‌ paget's disease of bone

بيماري‌ تاي‌ ساكس‌ tay sachs disease

بيماري‌ حركت‌ motion sickness

بيماري‌ دريچه‌اي‌ قلب‌ heart valve disease

بيماري‌ ديورتيكولي‌ diverticular disease

بيماري‌ سرخرگ‌هاي‌ قلب‌ coronary artery disease

بيماري‌ سلياك‌ celiac disease

بيماري‌ فيبروكيستيك‌ پستان‌ fibrocystic breast disease

بيماري‌ قلب‌ ناشي‌ از مشكل‌ ريه‌ cor pulmonale

بيماري‌ كرون‌ crohn's disease

بيماري‌ لايم‌ lyme disease

بيماري‌ لِگ‌ ـ كالو ـ پرتس‌ legg calve perthes disease

بيماري‌ مِنِير menier's disease

بيماري‌ ناشي‌ از تابش‌ اشعه‌ radiation sickness

بيماري‌ ناشي‌ از كاهش‌ ناگهاني‌ فشار decompression sickness

بيماري‌ هوچكين‌ hodgkins disease

بيماري‌هاي‌ نقص‌ ايمني‌ immunodeficiency diseases

حرف پ بيماريها ------------------------------------------------------------


پارگي‌ پرده‌ گوش‌ eardrum ruptured

پارگي‌ و بيرون‌زدگي‌ ديسك‌ بين‌ مهره‌اي‌ disk ruptured

پارونيشيا paronychia

پانكراتيت‌ pancreatitis

پاي‌ ديابتي‌ و مشكلات‌ پوستي‌ diabetes feet and skin problems

پاي‌ ورزشكاران‌ athlete's foot

پديده‌ و بيماري‌ رينود raynaud's disease and phenomenon

پركاري‌ پاراتيروييد hyperparathyroidism

پركاري‌ تيروييد hyperthyroidism

پره‌اكلامپسي‌ و اكلامپسي‌ preeclampsia and eclampsia

پروكتيت‌ proctitis

پرولاپس‌ دريچه‌ ميترال‌ mitral valve prolapse

پريتونيت‌ peritonitis

پريكارديت‌ حاد pericarditis acute

پريودنتيت‌ (التهاب‌ لثه)‌ periodontitis

پسوريازيس‌ psoriasis

پسيتاكوز psittacosis

پلورزي‌ (پلوريت‌؛ پلورو ديني)‌ pleurisy
پلي‌ آرتريت‌ گرهي‌ polyarteritis nodosa

پلي‌ سيتمي‌ polycythemia

پلي‌ميالژي‌ روماتيكا يا آرتريت‌ گيجگاهي‌ polymyalgia rheumatica or temporal arteritis

پلي‌ميوزيت‌ و درماتوميوزيت‌ polymyositis and dermatomyositis

پنوموتوراكس‌ pneumothorax

پنوموكونيوز pneumoconiosis

پنوموني‌ مايكوپلاسمايي‌ pneumonia mycoplasmal

پنوموني‌ باكتريايي‌ pneumonia bacterial
پنوموني‌ پنوموسيستيس‌ كاريني‌ pneumonia pneumocystis carinii
پنوموني‌ ويروسي‌ pneumonia viral

پورپوراي‌ آلرژيك‌ purpura allergic

پورفيري‌ porphyria

پوكي‌ استخوان‌ osteoporosis

پوليپ‌ بيني‌ nasal polyps

پوليپ‌ روده‌ بزرگ‌ large intestine polyp

پوليپ‌ گردن‌ رحم‌ cervical polyps

پيتريازيس‌ آلبا pityriasis alba

پيتريازيس‌ روزه‌آ pityriasis rosea

پيچ‌خوردگي‌ بيضه‌ testicle torsion

پيچ‌خوردگي‌ و كشيدگي‌ sprains and strains

پيكا pica

حرف ت بيماريها ------------------------------------------------------------


تاندونيت‌ و تنوسينوويت‌ tendinitis and tenosynovitis

تب يونچه (رينيت آلرژيك) hayfever

تب‌ با منشأ نامشخص‌ fever of unknown origin

تب‌ دره‌ (كوكسيديومايكوز) valley fever

تب‌ روماتيسمي‌ rheumatic fever

تب‌ مالت‌ brucellosis

تب‌خال‌ cold sore

تب‌خال‌ ناحيه‌ تناسلي‌ herpes genital

ترس‌ مرضي‌ phobias

ترومبوز آمبولي‌ شرياني‌ thrombosis and embolus arterial

ترومبوز وريد عمقي‌ thrombosis deep vein

ترومبوسيتوپني‌ thrombocytopenia

ترومبوفلبيت‌ thrombophlebitis superficial

تريشينوز trichinosis

تشنج‌ ناشي‌ از تب‌ convulsion febrile

تعريق‌ بيش‌ از اندازه‌ hyperhidrosis

تغيير بافت‌ پوششي‌ گردن‌ رحم‌ cervical erosion

تند شدن‌ غيرطبيعي‌ ضربان‌ قلب‌(تندضرباني) heartbeat rapid

تنفس‌ سريع‌ (در اثر اضطراب‌ زياد) hyperventilation

تنگي‌ مادرزادي‌ پيلور pyloric stenosis congenital

تنگي‌ مري‌ يا ازوفاژيت‌ خورنده‌ esophageal stricture or corrosive esophagitis

تنگي‌ هيپرتروفيك‌ زير آئورت‌ با علت‌ ناشناخته‌ idiopathic hypertrophic subaortic stenosis

تورتيكولي‌ (كجي‌ گردن‌) torticollis

توكسوپلاسموز toxoplasmosis

تومور طناب‌ نخاعي‌ spinal cord tumor

تومور مثانه‌ bladder tumor

تومور مغزي‌ brain tumor

تومور ويلمز wilms tumor

تومورهاي‌ خوش‌خيم‌ دهان‌ و زبان‌ mouth or tongue tumor bening

تومورهاي‌ غدد بزاقي‌ salivary gland tumor

تومورهاي‌ فيبروييد رحم‌ fibroid tumors of the uterus

تومورهاي‌ هيپوفيز pituitary tumor

تونسيليت‌ tonsillitis

تيفوس‌ كنه‌اي‌ tick typhus

-----------------------------------------------------

حرف چ بيماريها ------------------------------------------------------------چاقي‌ obesity

حرف ح بيماريها


حاملگي‌ خارج‌ رحمي‌ ectopic pregnancy

حصبه‌ (تب‌ روده‌اي‌) typhoid fever

حمله‌ ايسكميك‌ گذرا (TIA) transient ischemic attack

حمله‌ قلبي‌ (انفاركتوس‌ عضله‌ قلب‌) heart attack

خار پاشنه‌ پا heel spur

حرف خ بيماريها ------------------------------------------------------------


خارش‌ زمستاني‌ (اگزماي‌ خشك‌) winter itch

خال‌هاي‌ پوستي‌ ديسپلاستيك‌ nevl dysplastic

خراشيدگي‌ يا زخم‌ قرنيه‌ corneal abrasion and ulcer

خروسك‌ croup

خودبيمارانگاري‌ hypochondriasis

خونريزي‌ بيني‌ nosebleed

خونريزي‌ خارج‌ سخت‌شامه‌اي‌ extradural hemorrhage

خونريزي‌ رحم‌ پس‌ از يائسگي‌ uterine bleeding postmenopausal

خونريزي‌ رحم‌ در اثر اختلال‌ كاركرد(خونريزي‌ غير طبيعي‌ قبل‌ از يائسگي‌ از رحم‌) uterine bleeding dysfunctional

خونريزي‌ زير ملتحمه‌ subconjunctival hemorrhage

خونريزي‌ زيرعنكبوتيه‌ subarachnoid hemorrhage

خونريزي‌ و هماتوم‌ زيرسخت‌شامه‌ subdural hemorrhage and hematoma

--------------------------------------------------------------

حرف د بيماريها ------------------------------------------------------------در آستانه‌ غرق‌ شدگي‌ drowning near

در رفتگي‌ يا نيم‌دررفتگي‌ dislocation or subluxation

درد به‌ هنگام‌ مقاربت‌ جنسي‌ در زنان‌ dyspareunia

درد در قسمت‌ پاييني‌ كمر back pain

درد قاعدگي‌ dysmenorrhea

درماتيت‌ آتوپيك‌ dermatitis atopic

درماتيت‌ تماسي‌ dermatitis contact

درماتيت‌ شوره‌اي‌ dermatitis seborrheic

درماتيت‌ هرپتي‌ فرم‌ dermatitis herpetiformis

درهم‌روي‌ روده‌ intussusception

دندان‌ در آوردن‌ teething

دندان‌ قروچه‌ tooth grinding

دهان خندقي‌(ژنژيويت زخمي نكروزدهنده،بيماري ونسان) trench mouth

ديابت‌ بيمزه‌ diabetes insipidus

ديابت‌ حاملگي‌ gestational diabetes mellitus

ديابت‌ شيرين‌ غيروابسته‌ به‌ انسولين‌ diabetes mellitus non insulin dependent

ديابت‌ شيرين‌ وابسته‌ به‌ انسولين‌ diabetes mellitus insulin dependent

ديس‌ هيدروز dyshidrosis

ديسپلازي‌ گردن‌ رحم‌ cervical dysplasia

ديستروفي‌ عضلاني‌ muscular dystrophy

ديفتري‌ diphtheria

حرف ر بيماريها ------------------------------------------------------------


روزئولا اينفانتوم‌ roseola infantum

حرف ز بيماريها

زخم‌ پپتيك‌ (زخم‌ دوازدهه‌، زخم‌ معده‌) ulcer peptic

زخم‌ سطحي‌ معده‌ gastric erosion

زرد زخم‌ impetigo

زگيل‌ (وروكا ولگاريس‌) warts

زگيل‌هاي‌ مقاربتي‌ (زگيل‌هاي‌ تناسلي‌، زگيل‌هاي‌ مرطوب‌) warts venereal

زوال‌ عقل‌ (دمانس‌) dementia

زونا (هرپس‌ زوستر) herpes zoster

ژنژيويت‌ gingivitis

ژياردياز giardiasis

------------------------------------------------------

حرف س بيماريها ------------------------------------------------------------ساركوم‌ كاپوسي‌ Kaposis sarcoma

سرخجه‌ rubella

سرخك‌ measles

سردرد تنشي‌ يا عروقي‌ headache tension or vascular

سردرد خوشه اي headache cluster

سرطان‌ بيضه‌ testicular cancer

سرطان‌ پستان‌ breast cancer

سرطان‌ پوست‌، سرطان‌ سلول‌ پايه‌اي‌ skin cancer basal cell

سرطان‌ پوست‌، سرطان‌ سلول‌ سنگفرشي‌ skin cancer squamous cell

سرطان‌ حنجره‌ larynx cancer

سرطان‌ دهان‌ oral cancer

سرطان‌ رحم uterine cancer

سرطان‌ روده‌ بزرگ‌ large intestine cancer

سرطان‌ ريه‌ lung cancer

سرطان‌ كبد liver cancer

سرطان‌ گردن‌ رحم‌ cervical cancer

سرطان‌ لوزالمعده‌ pancreatic cancer

سرطان‌ مري‌ esophagus cancer

سرطان‌ معده‌ stomach cancer

سرطان‌ مهبل‌ يا وولو vagina or vulva cancer of

سرماخوردگي‌ cold common
سرمازدگي‌ frostbite

سقط‌ miscarriage

سكته‌ مغزي‌ stroke

سكسكه‌ hiccup

سل‌ (توبركولوز) tuberculosis

سلوليت‌ cellulitis

سنگ‌ كليه‌ kidney stones

سنگ‌ كيسه‌ صفرا gallstones

سوء مصرف‌ مواد و اعتياد drug abuse and addiction

سوءجذب‌ malabsorption

سوءرفتار و خشونت‌ در منزل‌ domestic violence

سوءمصرف‌ و اعتياد به‌ مواد substance abuse and addiction

سوءهاضمه‌ indigestion

سوختگي‌ها burns

سوزاك‌ gonorrhea

سوزش‌ سر دل‌ heartburn
سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگي‌ heartburn during pregnancy

سوگ‌ (ماتم‌) grief

سياه‌ سرفه‌ whooping cough

سيروز كبدي‌ cirrhosis of the liver

سيستيت‌ بينابيني‌ interstitial cystitis

سيفليس‌ syphilis

سيليكوز silicosis

سينوزيت‌ sinus infection

حرف ش بيماريها ------------------------------------------------------------


شالازيون‌ chalazion

شب‌ ادراري‌ bed wetting

شپش‌ (پديديكولوز) lice

شقاق‌ مقعد anal fissure

شكستگي‌ استخوان‌ bone fracture

شكستگي‌ بيني‌ nose fracture

شكستگي‌ سر استخوان‌ ران‌ hip fracture

شوك‌ shock

حرف ص بيماريها ------------------------------------------------------------

صرع‌ epilepsy

حرف ض بيماريها ------------------------------------------------------------


ضايعات‌ خوش‌خيم‌ پوست‌ skin lesions benign

ضربه و آسيب سر head injury

--------------------------------------------------

حرف ج بيماريها ------------------------------------------------------------جدا شدن‌ جفت‌ قبل‌ از زايمان‌ abruptio placentea

جداشدگي‌ شبكيه‌ retinal detachment

جسم‌ خارجي‌ در چشم‌ eye foreign body in

حرف ح بيماريها ------------------------------------------------------------


جمود مفصل‌ شانه‌ (كپسوليت‌ چسبنده‌) shouler frozen

درد عصب‌ سه‌ قلو (نورالژي‌ تري‌ ژمينال‌) trigeminal neuralgia

حرف ط بيماريها ------------------------------------------------------------

طاسي‌ سر طبق‌ الگوي‌ مشخص‌ baldness pattern

طاسي‌ منطقه‌اي‌ alopecia areata

حرف ع بيماريها ------------------------------------------------------------


عدم‌ تحمل‌ لاكتوز lactose intolerance

عدم‌ تعادل‌ پتاسيم‌ potassium imbalance

عدم‌ نزول‌ بيضه‌ testes undescended

عرق‌سوز (ميلياريا روبرا) prickly heat

عفونت‌ حاد كليه‌ kidney infection acute

عفونت‌ زخم‌ جراحي‌ surgical wound infection

عفونت‌ سالمونلا salmonella infections

عفونت‌ غدد بزاقي‌ salivary gland infection

عفونت‌ كلاميديايي‌ chlamydia infection

عفونت‌ گردن‌ رحم‌ cervicitis

عفونت‌ گوش‌ خارجي‌ ear infection outer

عفونت‌ گوش‌ مياني‌ ear infection middle

عفونت‌ مثانه‌ در زنان‌ bladder infection female

عفونت‌ مثانه‌ در مردان‌ bladder infection male

عفونت‌ مزمن‌ كليه‌ kidney infection chronic

عفونت‌ يا انسداد مجراي‌ اشكي‌ tear duct infection or blockage

عقب ‌ماندگي‌ ذهني‌ mental retardation

حرف غ بيماريها ------------------------------------------------------------


غش‌ كردن‌ (سنكوپ‌) fainting

-------------------------------------------------

حرف ف بيماريها ------------------------------------------------------------فئوكروموسيتوم‌ pheochromocytoma

فارنژيت‌ pharyngitis

فتق‌ hernia

فتق‌ هياتال hiatal hernia

فرو رفتن‌ ناخن‌ پا در گوشت‌ toenail ingrown

فشار خون‌ بالا hypertension

فلج‌ بِل‌ bell's palsy

فلج‌ مغزي‌ cerebral palsy

فوليكوليت‌ باكتريايي‌ folliculitis bacterial

فوليكوليت‌ قارچي‌ folliculitis fungal

فيبروز كيستيك‌ cystic fibrosis

فيبروزيت‌ fibrositis


فيبريلاسيون‌ دهليزي‌ atrial fibrillation

فيستول‌ مقعدي‌ anal fistula

حرف ق بيماريها ------------------------------------------------------------


قارچ‌ ناخن‌ nails ringworm infection of

قانقاريا gangrene

حرف ک بيماريها

------------------------------------------------------------
كارديوميوپاتي‌ cardiomyopathy

كارسينوم‌ كليه‌ hypernephroma

كچلي‌ تغييردهنده‌ رنگ‌ (تينا ورسيكالر) tinea versicolor

كچلي‌ قارچي‌ ringworm

كچلي‌ كشاله‌ ران‌ (تيناكروريس‌) tinea cruris

كراتوز اكتينيك‌ keratosis actinic

كراتوز سبورئيك‌ keratoses seborrheic

كراتوزيس‌ پيلاريس‌ keratosis pilaris

كرم‌ نواري‌ tapeworm

كرم‌هاي‌ گرد roundworms

كرمك‌ (كرم‌ نخي‌) pinworms

كريپتوكوكوز cryptococcosis

كزاز tetanus

كشيدگي‌ گردن‌ whiplash

كله‌ سيستيت‌ يا كلانژيت‌ cholecystitis or cholangitis

كلوييد Keloids

كليه‌ پلي‌كيستيك‌ kidney polycystic

كم‌ شدن‌ دماي‌ بدن‌ hypothermia

كم‌آبي‌ بدن‌ dehydration

كم‌خوني‌ به‌ هنگام‌ بارداري‌ anemia during pregnancy

كم‌خوني‌ سلول‌ داسي‌شكل‌ sickle cell anemia and sickle cell trait

كم‌خوني‌ فقر آهن‌ anemia iron deficiency

كم‌خوني‌ ناشي‌ از كمبود اسيدفوليك‌ anemia folic acid deficiency

كم‌خوني‌ هِموليتيك‌ anemia hemolytic

كم‌خوني‌ وخيم‌ anemia pernicious

كم‌كاري‌ پاراتيروييد hypoparathyroidism

كم‌كاري‌ تيروييد hypothyroidism

كمبود روي‌ zinc deficiency

كهير hives

كورك‌ boils

كوستوكندريت‌ costochondritis

كوفتگي‌ يا پارگي‌ چشم‌ eye contusion or laceration

كوليت‌ اولسرو colitis ulcerative

كوليك‌ شيرخواران‌ colic in infants

كيست‌ پيلونيدال‌ pilonidal cyst

كيست‌ سباسه‌ (كيست‌ اپيدرموييد) sebaceous cyst

حرف گ بيماريها ------------------------------------------------------------


گاز گرفتن‌ حيوانات‌ animal bites

گاسترو آنتريت‌ gastroenteritis

گاستريت‌ (ورم‌ معده‌) gastritis

گرانولوم‌ چركي‌ granuloma pyogenic

گرانولوم‌ حلقوي‌ granuloma annulare

گرمازدگي‌ يا خستگي‌ گرمايي‌ heatstroke or heat exhaustion

گرهك‌ تيروييدي‌ thyroid nodule

گرهك‌هاي‌ طناب‌ صوتي‌ («گرهك‌هاي‌ خوانندگان‌») vocal cord nodules

گزش‌ و نيش‌ حشرات‌ insect bites and stings

گل‌ مژه‌ stye

گلودرد استرپتوكوكي‌ strep throat

گلومرولونفريت‌ glomerulonephritis

گير كردن‌ مدفوع‌ در راست‌روده‌ fecal impaction

حرف ل بيماريها ------------------------------------------------------------


لابيرنتيت labyrinthitis

لارنژيت‌ laryngitis

لاروهاي‌ مهاجر پوستي‌ larva migrans cutaneous

لكوپلاكي‌ leukoplakia

لنفوگرانولوم‌ ونروم‌ (ال‌جي‌وي‌) lymphogranuloma venereum

لنفوم‌ غيرهوجكين‌ lymphoma non hodgkin's

لنگيدن‌ claudication

لوپوس‌ اريتماتوي‌ ديسكوييد lupus erythematosus discoid

لوپوس‌ اريتماتوي‌ منتشر (اس‌.ال‌.اي) lupus erythematosus systemic

لوسمي‌ حاد leukemia acute

لوسمي‌ لنفوسيتي‌ مزمن‌ leukemia chronic lymphocytic

ليپوم‌ lipomas

ليكن‌ پلان‌ lichen planus

حرف م بيماريها ------------------------------------------------------------

ماستيت‌ (عفونت‌ پستان‌) mastitis

مالاريا malaria

مخملك‌ scarlet fever

مسموميت‌ با سرب‌ lead poisoning

مسموميت‌ حاملگي‌ (پره‌اكلامپسي‌ و اكلامپسي‌) toxemia of pregnancy

مسموميت‌ خون‌ (سپتي‌سمي‌) blood poisoning

مسموميت‌ غذايي‌ food poisoning

مشكلات‌ باروري‌ در زنان‌ fertility problems in women

مشكلات‌ باروري‌ در مردان‌ fertility problems in men

مكيدن‌ شست‌ thumb sucking

ملانوم‌ melanoma

مننژيت‌ باكتريايي‌ meningitis bacterial

مننژيت‌ غيرچركي‌ meningitis aseptic

منوراژي‌ menorrhagia

مولوسكوم‌ كنتاژيوزوم‌ molluscum contagiosum

مونونوكلئوز عفوني‌ mononucleosis infectious

مياستني‌گراو myasthenia gravis

ميخچه‌ يا پينه‌ corn or callus

ميگرن headache migraine

ميلوم‌ متعدد multiple myeloma

ميوكارديت‌ myocarditis

کانديدياز پوست candidiasis of skin


---------------------------------------------------

حرف ن بيماريها ------------------------------------------------------------ناتواني‌ جنسي‌ در مردان‌ impotence male sexual

ناخوشي‌ صبحگاهي‌ در طي‌ بارداري‌ morning sickness during pregnancy

ناراحتي‌ يا درد به‌ هنگام‌ بلع‌ dysphagia

نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌ congestive heart failure

نارسايي‌ حاد كليه‌ renal failure acute

نارسايي‌ غده‌ هيپوفيز pituitary gland underactive

نارسايي‌ مزمن‌ كليه‌ renal failure chronic

ناركولپسي‌ narcolepsy

ناسازگاري‌ جنين‌ Rh incompatibility

ناشنوايي‌ و اختلال‌ در شنوايي‌ hearing impairment or loss

نامنظمي‌ ضرباهنگ‌ قلب‌ (آريتمي‌) heart rhythm irregularity

نشانگان گيلن باره gulillain barre syndrome

نشانگان‌ انسداد خروجي‌ قفسه‌ سينه‌ (نشانگان‌ دنده‌ گردني‌) thoracic outlet obstruction syndrome

نشانگان‌ تونل‌ مچ‌ دستي‌ carpal tunnel syndrome

نشانگان‌ خستگي‌ مزمن‌ chronic fatigue syndrome

نشانگان‌ داون‌ down syndrome

نشانگان‌ راي‌ reye's syndroms

نشانگان‌ روده‌ تحريك‌پذير irritable bowel syndrome

نشانگان‌ ژيلبرت‌ gilbert's syndrome

نشانگان‌ شوك‌ سمي‌ (توكسيك‌) toxic shock syndrome

نشانگان‌ شوگرن‌ sjogren's syndrome

نشانگان‌ كارسينوييد carcinoid syndrome

نشانگان‌ كوشينگ‌ cushing's syndrome

نشانگان‌ مارفان‌ marfan syndrome

نشانگان‌ مفصل‌ گيجگاهي‌ ـ فك‌تحتاني‌ temporomandibular joint (tmj) syndrome

نشانگان‌ نفروتيك‌ (نفروز) nephrotic syndrome

نشانگان‌ ورود سريع‌ غذا به‌ روده‌كوچك‌ dumping syndrome

نقرس‌ gout

نقرس‌ كاذب‌ pseudogout

نوروپاتي‌ محيطي‌ (نوريت‌ محيطي‌) peripheral neuropathy

حرف ه بيماريها ------------------------------------------------------------


هاري‌ (آب‌ ترسي) rabies

هپاتوما hepatoma

هپاتيت‌ ويروسي‌ hepatitis viral

هرپانژين‌ herpangina

هموفيلي‌ hemophilia

هيپرآلدوسترونيسم‌ hyperaldosteronism

هيپرپلازي‌ آندومتر endometrial hyperplasia

هيپرليپيدمي‌ hyperlipidemia

هيپوگليسمي‌ (كاهش‌ قند خون‌) diabetes hypoglycemia

هيپوگليسمي‌ عملكردي‌ hypoglycemia functional

هيدرآدنيت‌ چركي‌ hidradenitis suppurativa

هيرسوتيسم‌ hirsutism

هيستوپلاسموز histoplasmosis

حرف و بيماريها ------------------------------------------------------------


وارد آمدن‌ صدمه‌ به‌ مثانه‌ يا پيشابراه‌ bladder or urethra injury

واژينيت‌ باكتريايي‌ (واژينيت‌گاردنرلايي‌؛ واژينيت‌غيراختصاصي‌) vaginitis bacterial

واژينيت‌ تريكومونايي‌ (تريكومونياز) vaginitis trichomonal

واژينيت‌ كانديدياني‌ (عفونت‌ قارچي‌ مهبل‌) vaginitis candidal

واژينيت‌ مونيليايي‌ (عفونت‌ قارچي‌ مهبل‌) vaginitis monilial

واژينيت‌ يائسگي‌ (واژينيت‌ آتروفيك‌) vaginitis postmenopausal

واژينيسموس‌ vaginismus

واكنش‌ پوستي‌ آلرژيك‌ به‌ عفونت‌ پوست‌ reaction to infection

واكنش‌ در اثر تزريق‌ خون‌ blood transfusion reaction

واكنش‌هاي‌ دارويي‌ drug hypersensitivity

وريدهاي‌ واريسي‌ varicose veins

وزوز گوش‌ tinnitus

وقفه‌ تنفسي‌ هنگام‌ خواب‌ sleep apnea

وولووواژينيت‌ قبل‌ از بلوغ‌ vulvovaginitis before puberty

حرف ی بيماريها ------------------------------------------------------------


يائسگي‌ menopause

يبوست‌ constipati

HomePageصفحه اصلی