اولین گروه فارغ التحصیلی فوق تخصص غذادرمانی - August 15, 2013 10:51 AM

3Base.jpg ===//== ArmDarokhaneh1.jpg
اولین گروه فارغ التحصیلی فوق تخصص غذادرمانی

امروز اولین گروه فارغ التحصیلی رشته « فوق تخصص غذادرمانی » بر مبنای « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » پس از حدود 30 ماه تحصیل و پژوهش، مدرک خودرا دریافت نمودندو مفتخر به عنوان « پژوهشگر غذادرمانی » بر مبنای « سیستم دنسروخ » بدن شدند ونیز به عضویت « کانون بین المللی پژوهشگران غذادرمانی - مرکز هلند » پــذیــرفته شدند.
از این جهت فارغ التحصیلان این رشته را عنوان « پژوهشگر » می میدهیم لازم است تا آخر عمر در دنیای بی کران « غذا» تحقیق و پژوهش کنند و بر دانش علم « غذادرمانی » بیفزایند؛ با اینکه این رشته ابداعی پرفسورخورسند، یک رشته علمی نوپا میباشد که بسرعت، اثرات شفا بخش آن در جهان گسترده است و هزاران نفر بیمار صعب العلاج و نوامید، و منتظر مرگ را شفا داده و خانواده های زیادی را شادمان ساخته، و هجوم هزاران هزار بیمار برای درمان خود به این روش را فراهم نموده است که میبایست بسرعت صدها و بلکه هزاران، نیروی کاردان را، در این رشته تربیت نمود و به نجات مردم بیمارایران و جهان، بسیج ساخت زیرا این رشته جدید « غذادرمانی » ما، هفت ملیارد مردم جهان را مخاطب دارد و کافیست نتیجه این راه را، تبلیغ کنیم و ملیونها خواستار را متوجه کار خود سازیم. پروفسور خورسند، به مطالعه تغذیه تمام مخلوقات از ابتدای خلقت تا به امروز و بویژه سیر تغذیه و نیز سیر بیماریهای نوع بشر در قرون مختلف پرداخت و پژوهش نمود وپژوهشگران و تحصیلکردگان این رشته هم میبایست تا آخرعمر مدام پژوهش کرد و نتایج اثر بخش انرا بر بیماریها کلاسه بندی کرد و تحقیق نمود بر دانستنی ها و علم این رشته « غذادرمانی » افزود.
از آنجائیکه فلسفه کاری این روش غذادرمانی ، در مقابله با روش دارو درمانی میباشـد، و دیدگاهها در مقابله با یکدیگر میباشند، این دو روش را . . . . .

این دو روش . . . . . را نمیبایست همسو دانست و نمیبایست همزمان اجــرا کرد و نمیبایست در یک کانون قرارشان داد.

دارو درمانی یا سم درمانی در این اندیشه است که سلولهائی در بدن در مواقع بیماری فعالیت مضره پیدا میکنند و میبایست با داروهای سمی و کشنده آنهارا نابود ساخت و از تکثیر آنها جلوگیری کرد، بهمین دلیل بر سر تابلو دارو خانه ها و مراکز پزشکی آرم و عکس نیش زهری مار قرار میگیرد که سم کشنده انرا در لیوان آزمایشگاه نشان میدهد و استفاده از « سم » در دارو ها چیزی نیست که بخواهند انرا پنهان کنند بلکه انرا لازمه درمان میدانند،

ArmDaru.jpgبر تابلو سردر بیمارستان کلیک کنید و آرم مار را ببینید ArmDarokhaneh1.jpg ArmDarokhaneh1.jpg


و از انجائیکه وقتی دارو یا « سم » وارد بدن میشود،
نه فقط نقطه معینی از بدن را هدف قرار میدهد بلکه همه نقاط خواسته و ناخواسته بدن در معرض تخریک سموم آن دارو ها قرار میگیرند، و برای انجام یک کار با هدف خاص، هزاران خرابی ناخواسته را در بدن، بناجار با خود میاورد، به همین دلیل تمامی دارو ها با خود یک لیست بلند بالائی دارند که مواظب باشید که تاکنون این دارو این عوارض را هم داشته است !!!
و در حقیقت عیب دارو درمانی از همان اول برهمه و حتی بر پزشکان و محقیقن دارو ساز هویدا بوده و هست ولی چون الترناتیو و جانشین دیگری تاکنون نداشته اند سکوت کرده اند و بناچار از همین یک روش دارو درمانی محدود استفاده کمیتی می نمایند و برای کم کردن تخریب عوارض داروئی، به داروهای سمی دیگر هم متوسل میشوند و همزمان دارو های دیگری هم میدهند تا شاید از عوارض داروی اصلی کاسته گردد اما همان داروهای ثانوی هم دارای عوارض دیگری هستند، از این رو بیماری که در چنین داروهائی محاصره میشود، هر بار از یک بیماری ساده به یک بیماری بغرنج تر، سقوط میکند،
و هربار از سلامت اصلی مورد آرزویش دور تر میگردد، ومتاسفانه هربار، از بیماریها، و نارسائیهای جدید در بدنش با خبر میشود چون در حالت خوب روش داروئی، در اثر نابود کردن سلولهائی که دردآور بوده اند شخص بیمار فقط بی درد میشود(درمان واقعی نمیشود) و همان را ملاک رضایت و درمان نسبی خود قرار میدهد و قانع میشود(تریاکیها هم وقتی تریاد میکشند بی درد میگردند اما درمان نمیشوند بلکه مریض تر و ضعیف تر هم میشوند) چون تا حالا چاره دیگری را نمیدانسته ( غذادرمانی ابداع نشده بود) و راه حل دیگری را نمیشناخته است نبوده است اما در کل خودرا ضعیف تر و ناتوان تر هم حس میکند.


آرم غذادرمانى. ما انجير است يعنى زندگى بخشنده

** و اما دیدگاه پرفسورخورسند و روش « غذادرمانی » و کشف « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » در مقابل فلسفه دارودرمانی قرار دارد( دارو و سم وونيش مار كشنده است غذا و انجير زندگى بخشنده است ) و میگوید

« بدن انسان فعالیت مضره هرگز ندارد و انچه را مضر میانگارید ناشی از عدم شناخت، ریشه و نهایت آن فعالیت است،
و نباید با فعالیتهای خوب « سیستم دنسروخ بدن »، مبارزه کرد بلکه باید به سلولهای بدن را با غذاهای ویژه تقویت نمود و فرصت داد تا خود آنچه صلاح بدن است، را فراهم کند،
و از این رو با مطالعات وسیع در امر تغذیه و سیر تغییراتی که در تغذیه بشر در طی دورانها و قرون مختلف رخ داده از ابتدای خلقت بشر و سیر گسترش بیماریها و سیر گسترش انواع بیماریهای دردآور، سیر نزولی عمر بشر و نیز مقایسه با سایر جانداران، و بررسی تفاوتهای تغذیه ئی و سلامتی، به باور « غذادرمانی » رسیدند و در آن مسیر به کشف « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » نائل شدند، که این سیستم مهم وقتی مواجه با مواد غیر موجه در بدن میشود، مثل سموم غذائی یا سموم داروئی، یا زوائد و عفونتها، سعی در دورکردن آنها از گردش خون شخص میکند و اجبارا آنهارا در سلولهای کم ضروری و یا نزدیکترین سلولهای اطراف آن « پسداد» میفرستد و از گردش خون دور میکند و درنتیجه آن سلول های نگهدارنده « پسداد » و فداکار و زندان بان « سم »، از کار کرد معمولی خود باز میماند و در نتیجه نقصی در ارگان مربوطه اش ایجاد میشود، از این رو درمان خوب مبارزه با آن سلول و نابود کردن آن سلول فدارکار که زندان بان « سم » شده است نیست، بلکه باید به روش تکنولژی برعکس را پیاده کرد و آن سلول فداکار را فرصت داد تا سموم خودرا درمحیط نسبتا کنترل شده رها کند و خود دوباره در ارگان مربوطه خود، فعال شده و نرمال کار کند.
و در نیتجه و روش ابداعی خودرا به جهانیان عرضه ساختند و در عمل برروی هزاران نیازمند و داوطلب پیاده ساختند و نتیجه هائی شگفت انگیز و طبق فلسفه، عاید آمد که اگر با کنترل تغذیه مریض،
به سلولهای درد ساز و بظاهر بیمار و معلول شخص(سلولهای فداکار و زندان بان سم،، غذای مقوی برسانیم و انرا نه فقط از بین نبریم بلکه تقویت هم بکنیم و نیرو برسانیم آنرا توانا خواهیم کرد تا « سموم» و «عفونت » زندانی شده در خودرا رها سازد و به تغذیه بهتر بپردازد، و نرمال کار کند و « سموم» و « عفونت » رها شده در خون، موقتا در شخص، ناخوشی و ناآرامی تولید میکند ( و در همین جا سیستم داروئی به اشتباه انرا فعالیت مضره دانسته و انرا باشتباه بیماری نامیده و باشتباه با آن به مبارزه برخواسته است)که در حقیقت باید با « کنترل غذائی » ویژه این ناآرامیهای موقت شخص را تحمل پذیر کنیم تا سموم و عفونت های رسیده به گردش خون، به آرامی از تن دفع شود و شخص بطور اساسی و طبیعی درمان گردد بدون هیچگونه عوارضی، به زندگی بانشاط خود مثل سالهای قبل از بیماری، ادامه دهد.


لذا این دانش و این تحقیق که منحصر به پروفسور خورسند است و در هیچ دانشگاهی و در هیچ کانون و نظام و انجمنی قرار ندارد تا بخواهد انرا تایید یا رد کند و درآن اظهارنظر نماید، و هیپکس صلاحیت اظاهر نظر در کاری که تخصصش را ندارد، را ندارند، مگر همان بیماران تجربه کننده و شــفا یافته، و بس،
و هجوم بیماران جدید که از طریق بیماران شفایافته ما به سمت ما میایند خود اثبات صحت راه و نتیجه درست و کار این فلسفه میباشد.--* هر گز نباید توقع داشت که مثلا از یک مهندس ارشیتک که صد ها ساختمان شیک درست کرده و در مقابل چشم همگان قرارداده و صدها مالک آن ساختمانها را عملا خوشحال و راضی ساخته است، بپرسیم که آقای آرشتیک، شما تاییدیه کتر خود را از کدام موسسه مثلا فروش آهن آلات، پرفته اید!! و یااز کدام دانشگاه مثلا دامپزشکی تحصیل کرده و مدرک گرفته اید!!! که اصلا از رشته آرشیتک چیزی نمیدانند،
بلکه هر راه جدید و هر ابداع جدید میبایست کم کم در همان رشته آرشیتیک دانشجو تربیت کرد و همواره خبره ترین آنها دیگران را تایید کند و در همان رشته و تخصص داشته باشند، و در کار علم جدید « غذادرمانی » هم و « سیستم دنسروخ بدن » میبایست، فارغ الاتحصیلان، این رشته جدید، ابتدا تاییدیه ابداع کننده این راه،
(پرفسورخورسند) را داشته باشند و هرگاه تعداد این فارغ التحصیلان زیاد شد، اقدام به تشکیل ( کانون ویژه فارغ التحصیلان غذادرمانی به روش پرفسور خورسند) نمایند، و این کانون « غذادرمانی »، طبق ملاک معیین که خود تصویب خواهند کرد، صلاحیت دانش، تئوری و عملی فارغ التحصیلان بعدی این رشته را تایید نموده وبه عضویت کانون درآورند و شماره ثبت نام و صلاحیت دریافت کنند.


در اروپا و در هلند، رشته پزشکی هم همچون سایر حرفه ها مثل سوپرمارکتها و شرکتهای مختلف تجاری و وکیل ها وسبزی فروشها، و نجارها، غیره محسوب میشوند و حق دخالت و اظهار نظر در رشته های دیگر و حرفه های دیگر را ندارند،

وآزادی کار برای همه فراهم است، و همه میتوانند در « اتاق حرفه و فن » دولت هلند، ثبت نام کنند و تا حساب سود و زیان خودرا از نظر مالیات دولت، هرساله ارائه دهند، و همه مجاز به کار هستند و ملاک ادامه کار، همان رضایت مخاطبین میباشد و نه تایید یا رضایت دولت و یا کانون پزشکان و کانونهای دیگر که درایران بناحق به گروه معینی پرداخته شده و مانع خلاقیت و ابتکار در جامعه میشوند
ار این رو پیشرفت چشمگیر همیشه در اروپا و امریکا رخ میدهد و در جهان دیگر تقلید میگردد مثل همین طب داروئی و تجارتخانه سم فروشی، که از غرب به ایران رسیده و تقلید شده و متاسفانه جانشین روش های سنتی و خوب ایرانی شده است، درحالیکه بهترآن بود که همیشه در درمانهای سنتی خودمان،(ایرانی)پژوهش کرد و سرمایه گزاری نمود، و آنراهم گسترش داد و به جهانیان عرضه کرد، میبایست همه آزادانه به خلاقیت و خدمت به مردم بپردازند و ملاک را فقط تامین رضایت مخاطبین بدانند، ومانع فعالیت ها و خلاقیتها نشوند، دخالت بیجا نکنند.


Ax2.jpg
« کانون بین المللی پژوهشگران غذادرمانی »
« کانون بین المللی پژوهشگران غذادرمانی » به روش خورسند، تاسیس و وبسایت ویژه آن بزودی راه اندازی میگردد، هماکنون کلیه مدارک تحصیلی و سوابق و تجربیات اعضاء را بایگانی دارد و برای استعلام برای ارگانهای مورد نیاز ، تاییدیه و استعلام و خدمات خواهد داد و به پژوهشگران و فارغ التحصیلان این رشته و اعضای خود خدمات فنی و تخصصی میدهد و به اخبار علمی و پیشرفتهای مربوط به « غذادرمانی » میپردازد و به حمایت خصوصی و حقوقی اعضاء خود خواهد پرداخت، و ملاکهای یکنواخت سازی را به اعضاء خود ارائه میدهد و محلی برای تبادل نظر و برطرف کردن مشکلات یکدیگر فراهم میسازد،
از جمله استفاده از آرمی ثابت، ArmAbi.jpg
واستفاده از پوششی مشخص ، مثلا روپوشی به رنگ سبز مغز پسته ئی رنگ طبیعت با آرم کانون که در سمت چپ سینه قرار گیرد

images.jpgو گسترش فرهنگ « غذادرمانی » در ایران و جهان، از طریق ارتباطات رسانه ئی و انترنتی

باز هم در این باره سخن ها خواهیم نگاشت

با آرزوی دنیایی بدون بیماری و درد - سینا مدیر امور اداری آموزشی - هلند

HomePageصفحه اصلی