« طب دنسروخ » هم بر اساس فلسفه اش و هم بر اساس تجربه عملی اش         همه نوع بیماریهای مختلف و لاعلاج شناخته شده و بیماریهای ناشناخته    

را در زمانهای کم و زیاد، درمان میکند، زیرا با کشف « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » و بیدار         و فعال نمودن آن در بدن، هرگونه نارسائی در بدن پیدا شده است را میسازد و تامین               

    میکند و هرگونه « پسداد » و « بیماری » که در بدن پیدا شده است و با بافت بدن ناسازگار است را                  بتدریج دفع میکند و بدن را به وضع خوب چندین سال پیشش میبرد که مشکلاتی نداشته، و شخص هم احساس جوانتر شدن میکندصفحه نخست
CL1.gif
ایمیل تماس
Info@khorsand.org
HomePage