مهندس احمدموسوی استاد دانشگاه خداوند را سپاس می گوئیم که در مسیر درمان خطرناک سرطان خون از نوع(AML4) مادرم وجود نازنینی چون شما راسرراه ما قرار داده که بی هیچ چشم داشتی ‏و با کمال تواضع و در نهایت حوصله، وقت خود را وقف درمان انسانها قرار داده است،نتیجه کار جنابعالی فوق تصور و ‏خارج از ظرفیت کلمات و الفاظ است.


2009-02-12 00:17:46 (این قسمت درحال ساخت است)...

2009-02-11 01:31:31 (این قسمت درحال ساخت است)...