سـام - فیس بوک - March 07, 2013 06:57 PM
e w

یک مطلب جالب از « فیس بوک » برای علاقمندان پرفسور خورسـند

بقیه مطلب More

برچسب به نگاره افزودن جایگاه ویرایش
=-=-=-=-
خبر بعدی

یک مطلب جالب از « فیس بوک » برای علاقمندان پرفسور خورسـند

FB2.jpg

در متن نوشته شده است که:


Hossein Khorsand 5 ساعت پیش

غـرور و شـادی - امروز بی خیال مشغول کار همیشگی بودم، که بناگه زنگ خانه
بصدا درآمد، پستچی هلـندی با لباس خاص نارنجی رنگش یک پاکت بزرگ و سنگینی که از
طرف دانشگاه نی میخن (بهترین دانشگاههای اروپا در رشته فیزیک) بود، بدستم داد ،
و در آن کتابی از نتیجه آخرین تحقیقات ریزدانه های مغناطیسی فیزیک، که توسط کوچکترین
فرزندم سام(دکتر علیرضا خورسند) صورت گرفته است بود و همراه با دعوتنامه ئی که برای
پنجم مارچ برابر با 15 اسفند ماه که درجشنی شرکت کنم، که مقامات دانشگاه طی تشریفاتی
بالاترین درجه دکترای فیزیک را با ایشان اهدا کنند.

سام در گذشته هم وقتی فقط 18 ساله بود به عنوان نابغه ریاضی از طرف کشور هلند به آلمپیاد ریاضی تایوان کسیل داده شد و در بازگشت هم در مهمانی
شامی که ملکه هلند برای افراد برجسته و افتخارآفرین ترتیب داده بود شرکت کرد.

(خبرش را نشریات ایرانی و خارجی درک کردند)
http://iranian.com/PhotoDay/2004/July/khor.html
FB2.jpg
سپاس سام عـزیزم - خورسند


برچسب به نگاره افزودن جایگاه ویرایش
=-=-=-=-

--* بالاخره روز موعـود دعوت دانشـگاه « نی می خین » فرا رسـید، یازده پرفسور صاحب نام
و تالیفات در فیزیک از دانشگاههای اروپا( سـوئـد - اطریش - فرانسـه - آلمان - هلـند )
در بـرد ارزیابی دانشگاه نشستند و یکساعت در باره نـوآوریـهـای « سـام » سـئوالات
متعددی نـمودنـد، که به همه آنـهـا با تسلط خیره کننده ئی پاســخ داد، و بـرنـامـه
طبق زمانبدی شـده و بخـوبـی پیشرفت و سپس همه به مهمانـی شـام به افتخار سام یاحالا دیگه
( دکتر علیرضا خورسند ) به محل دیگری رفتیم،و در محیطی سرشار از شادی و صمیمی، شام صرف
شـد، آنگاه ساعت 10 شـب دانشجویان دختر و پسـر دانشـگاه طبق رسم دیرینه، یک جشن رقص و پایکوبی در کافه
معروف « سـام سـام » مرکـز شـهـر نی می خین ترتیب داده بودند که مافقط 5 دقیقه به آنـهـا
و رسـم آنـهـا تماشا کردیم و سپس از آنها که گویا تا دو صـبح شـادی میکردنـد جـدا شدیم .
خورســند


**********/ سـام(علیرضا) و سـالار ( احمدرضا) دوبرادر همـزاد در کنار پـدر /**********HomePageصفحه اصلی
color:"Blue">