به وقت آمستردام - هلند
1Base.jpg
کشف جـدیــد:درهمایش بزرگ « سیستم دنسروخ بدن » پرفسور خورســند اعلان کــردنـد: در بدن انسانها، یک سیستم خیلی مهم ولی فعلا خفته و غیر فعال وجود دارد بنام « سیستم دنسروخ بدن » تلفظ کنید ( دن 3 روخ )، که وقتی بیدار و فعالش کنم،/ دیگر آن شخص نیاز ندارد که دلهره داشته باشد که چه غذائی یا چه داروئی مصرف کند تا مثلا فلان ویتامین یا فلان مواد معدنی ( کلسیم یا پروتئین یا ..... ) و یا غیره، وارد بدنش کند که کمبودهای بدنش، برطرف شود، و یا نگران و سردرگم باشد که چه داروئی مصرف کند که مثلا فلان بیماری را مهار کند و یا درمان کند و عوارض دارو ها هم گریبانگیرش نشود، / بلکه همه را، همین سیستم مهم تازه کشف شده، « دنسروخ » بدن، باندازه نیاز بدنش، برایش میسازد و همه بیماریهایش را(هرچه باشد)، بتدریج و یکی بعد از دیگری و بطور طبیعی و اساسی، از بدنش دفع میکند / و نـیـز هر نـوع « باکتری »، « میکرب »، « ویروس »، « سلول سرطانی »، و... را هـم، در هفته اول بی خطر و از هفته دوم غیر فعال میکند و پس از چندی محو می نماید / پرفسور خورسند در همایش تهران به جهان اعلان کردند /لذا بیماریهای ویروسی را هم مثل « ابولا »، « ایدز »، « جنون گاوی »، « انواع سرطانی »، « هیـپاتـیت » و....،! و هر ویروسی دیگری که در آینده هم اسم گذاری کنند و داروهای نامطمئن برایش اختراع کنند. درمان آنهارا هم همین سیستم دنسروخ بدن ، میسر ساخته است و از دیگر نتایج این کشف بزرگ که مورد استفاده صدها نفر تجربه کننده قرار گرفته است، آنست که کلیه سلولها و ارگانهای بدن فعالیت مضره ندارند با انها بوسیله دارو، مبارزه نکنید، و نیز لزومی ندارد که هیچ ارگانی از بدن بدلیل عفونی و فساد، با جراحی از بدن بیرون اورده شود، و شخص را ناقص کنند، بلکه با بیدار و فعال شدن این سیستم مهم دن 3 روخ بدن و قدرت گیری کافی آن، میتواند جانشین طبیعی جراحیهای نامطمئن هم شود، و ان ارگان فاسد و عفونی را بازسازی و ترمیم و بدون عفونت گرداند که نرمال کار کنند، و جانشین اکثر جراحیها خواهد شد، و لذا لازم نیست به این دلیل تن به جراحی و نقص عضو داد، بلکه بهتر است همه، ابتدا این راه بیضرر و ساده « کنترل غذائی » به منظور بیدار و فعال کردن « سیستم دنسروخ بدن » را تجربه کنند و نقص عضو هم نشوند، و خودرا به وضعیت سالهای قبل برگردانند که این مشکلات را نداشتند و سالها هم جوانتر از سن شناسنامه ئی فعلی خود میشوند.- سابقه درگیری فکری این کشف بزرگ، و تحقیق و مطالعه این روش، توسط کاشف، برمیگردد به سال 1326 شمسی در خرمشهر و تجربه موفقیت آمیز و عملی آن برمیگردد به سال 1343 شمسی در انگلستان و نجات هر دو کلیه ی خود که قبلا توسط متخصصین بزرگ ایران و جهان اعلان شده بود هردو فاسد هستند و باید با جراحی فوری از تن خارج شوند، ولی ایشان فقط با کنترل غذائی نجاتشات داده اند، که جزئیات این کشف بزرگ در مقاله « سفر مرگ » در وبسایت، است و از ان به بعد هزاران تجربه کننده این روش، هم گزارش داده اند همه را در وبسایت بزرگ ما، مطالعه فرمایید. کلیک ورود LogIn

© Dr.H.Khorsand All Rights Reserved


-


-