پژوهشکده طب دنسروخ

دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـند


دروس آموزشی - دورکاریدرمان انواع بیماریهای

پوسـتتالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 99 یورو