پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری


مـعــرفـی

طـب دنسـروخ


تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 99یوروپژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاریـهـای

پـوســت


تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 35یورو


پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری


درمان انـواع بـیمـاریـهـای

مـعـقـد


تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 35یورو


پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاریـهـای

کـلـیـه هـا

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 35 یورو
پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاریـهـای

ســرطـان

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 35 یورو
پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاری

دیـابـت

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 35 یورو
پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاری

هـیـپـاتـیـت

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 35 یورو
پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاریـهـای

کـیـسـت

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 35 یورو
پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاریـهـای

نـازائـی

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 35 یورو
پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاریـهـای

دردآور

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 35 یوروپژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن » روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاریـهـای

M S ام اس

تالیف: غلامحسین خورسـند
هلـند

قیمت 35 یورو

پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـند


دروس آموزشی - دورکاری

پیشگیری و درمان

سکته ها
تالیف: غلامحسین خورسـند
هلـند

قیمت 35 یوروپژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری
ترمیم انـواع مشکلات

بکارت
تالیف: غلامحسین خورسـند
هلـند

قیمت 50 یورو


پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان مشکلات شما

درخواستی

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 35 یورو
پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان بـیمـاریهای سردرد و

میگـرن

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

قیمت 35 یورو
پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاریـهـای

---

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند

پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاریـهـای

---

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـندپژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاریـهـای

---

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند


پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاری

---

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند


پژوهشکده طب دنسروخ


دوره کامل
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـنددروس آموزشی - دورکاری

درمان انـواع بـیمـاری

---

تالیف: غلامحسین خورسـند

هلـند