پژوهشکده طب دنسروخ

دوره آموزشی
« فوق تخصص غـذادرمانی »
بر مبنای سیستم « دنسروخ بدن »
روش خورسـندمـفید بـرای هـمـه

مـعــرفـی

طـب دنسـروختنظیم صحیح خوراک روزانه خـود، تظمین سلامتی و طول عـمـر تان میشـود

تالیف: غلامحسین خورسـند
بنیانگزار « طب دنسروخ »
هلـند

قیمت 99یورو

فـهـرســت مـطـالـبSmbolOk.bmp Click پیشگفتار . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


آمـار جـهانـی بـیـمـاریـهـا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SmbolOk.bmp Click آمـار منطقه ئی بـیـمـاریـهـا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


نــگـاه طـب دنِسـروخ بــه بـیـمـاریـهـا .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .


اظـهار نـظر تجربه کنندگان: نمونه یک ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

اظـهار نـظر تجربه کنندگان: نمونه دو...... . . . . . . . . . . . . . . . .

اظـهار نـظر تجربه کنندگان: نمونه سـه . . . . . . . . . . . . . . . ..........

اظـهار نـظر تجربه کنندگان: نمونه چهار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


اظـهار نـظر تجربه کنندگان: نمونه پنج .....................................................
تقلید در پیشگیری و درمان ......................................


بــررســی پـرونـده هـای بـیـمـاران برای .................................


پـرونـده شماره یک .....................................................


مطالعه نمونه گزارشات و نسخه ها.....................................................


پـرونـده شماره دو.....................................................


مطالعه نمونه گزارشات و نسخه ها .....................................................


پـرونـده شماره سه.....................................................


مطالعه نمونه گزارشات و نسخه ها .....................................................

مطالعه نمونه گزارشات و نسخه ها پـرونـده شماره هشت .....................................................


SmbolOk.bmp Click مــنـابــع ..................................................... ا

SmbolOk.bmp Click <<صـفـحــه بـعـدی>>