پژوهش پرونده ها - December 22, 2014 05:39 PM
1BaseSar.jpg
login-singup.gif پذیرش دانش پژوه جـدیـد

این صفحه ویژه دانش پژوهان
« فوق تخصص غذادرمانی برمبنای سیستم دنسروخ بدن » میباشد

که مرحله تئوری را با موفقیت گذرانده اند و به مرحله پژوهشهای عملی رسیده اند

دانش پژوهان واجد شرایط، در این مرحله میتوانند، مستقیما « توصیه های پرفسور خورسند، در زمینه های مختلف را مطالعه نمایند »
و مسیر تغییرات را مرحله به مرحله، در « گزارشات بیماران » با « انواع بیماریها »، مستقیما بررسی و پژوهش کنند.

تا در موارد مورد علاقه خود متخصص شوند

پایان نامه خود را در آن زمینه تنظیم کنند

و ارائه دهند
این پرونده ها، همه «رمز دانش پژوهی » دارند و فقط با رمز دانش پژوهی باز میشوند.
تذکر: لذا افراد غیر مجاز در این صفحه کلیک نکنند که چون « رمز ویژه » را ندارید، کامپیوترتان بهم میریزد.


کلیک Click

_________

HomePageصفحه اصلی تماس با ما - Contact
-